نمایشگاه رسانههای دیجیتال در انتظار بازدیدکننده

یازدهمین دوره نمایشگاه بینالمللی رسانههای دیجیتال که از 20 آبان آغاز شده ، تا 26 آبان ادامه دارد

Iran Newspaper - - فنـــــاوری - سوسن صادقی

یازدهمین دوره نمایشـــگاه بینالمللی رسانههای دیجیتال از شنبه ۰۲ آبان کار خود را در مصالی امام خمینی (ره) آغاز و تا ۶۲ آبـــان ادامـــه دارد. در بعدازظهر ســـومین روز، روزنامـــه ایـــران بـــه ایـــن نمایشـــگاه ســـری زد تا درباره کم و کیف آن گزارشی بنویسد و اینکه ببیند استقبال مردم از نمایشـــگاه رسانههای دیجیتال چگونـــه اســـت؟ نقـــاط قـــوت و ضعف نمایشگاه در مقایسه با سالهای گذشته چیســـت؟ و مهمتـــر اینکـــه آیـــا فعاالن رسانههای دیجیتال با برگزاری همزمان این نمایشـــگاه با نمایشـــگاه مطبوعات موافقهستند؟ ■ استقبال اندک مردمی از نمایشگاه

یازدهمیندورهنمایشگاهبینالمللی رسانههای دیجیتال در شبستان مصالی تهران در جریان است. در عصر سومین روز، نمایشـــگاه خلوت به نظر میرسد و رفت و آمد کمی در غرفهها جریان دارد و تنها تعـــدادی از مردم و دانش آموزان کـــه به نمایشـــگاه رســـانههای دیجیتال آمدهانـــد، بیشـــتر در غرفـــه بازیهـــای واقعیـــت مجـــازی جمـــع شـــدهاند. از ســـوی دیگر از آنجایی که این نمایشـــگاه عنـــوان «بین المللی» را یدک میکشـــد ابتدای امر بهدنبال رسانههای دیجیتال بینالمللی رفتیم اما هیچ نام و نشانی از آنها نیافتیم و حتی برای اطمینان خاطر از مرکـــز اطالعات نمایشـــگاه نیز ســـؤال کردیم اما با جواب منفی روبهرو شدیم.

حســـام فتحعلیـــان یکـــی از فعاالن در رســـانه دیجیتال ورزشـــی به «ایران» گفـــت: در دو روز اول کـــه هیـــچ خبری از بازدیدکننده نبود. از عصر روز ســـوم ســـر و کله بازدیدکنندهها در نمایشـــگاه پیدا شـــد ولی امیدواریم که در روزهای آینده و تا آخر هفتـــه حضور بازدیدکنندگان در نمایشـــگاه پررنگتر شـــود. امیر طوسی یکی دیگـــر از غرفـــهداران کـــه در زمینه بازیهـــای رایانهای فعال اســـت درباره تعداد کم بازدیدکننده به «ایران» گفت: به نظرم زمانبندی خوبی برای برگزاری نمایشـــگاه انتخاب نکردهاند. مسئوالن برگزاری نمایشگاه بهتر بود وسط هفته نمایشگاه را افتتاح و 4 و 5 روزه آن را جمع میکردند. ســـپهر تقدسیان بازی ساز نیز معتقد است اگر مردم هنوز استقبالی از نمایشگاه رسانههای دیجیتال نکردهاند بهدلیل نبود تبلیغ کافی در صدا وســـیما و در سطح شهر است. فاطمه نوری هم که غرفه آنها در زمینه تلویزیون اینترنتی )IPTV( فعـــال اســـت با تقدســـیان هم عقیده است. نوری گفت: شما در سطح شهر هیچ تبلیغات محیطی نمیبینید. صدا و سیما هم که در نمایشگاه حضور نـــدارد در صورتـــی کـــه بیاهمیتترین برنامه را به صورت زنده پخش میکند و روی آن مانور میدهد. این نشان میدهد مســـئوالن مرکز رســـانهای دیجیتـــال در زمینه برگزاری این نمایشـــگاه به خوبی اطالعرســـانی نکردهانـــد. مصطفـــی صنایعی یکی از فعاالن عرصه واقعیت مجازی نیز گفت: این نمایشـــگاه محل خوبـــی بـــرای حضـــور دانش آمـــوزان و دانشـــجویان و خانوادههـــا اســـت تـــا بـــا رســـانههای دیجیتال آشنا شده و بتوانند از محتواهای تولید شـــده اســـتفاده کنند ولی حضور عامه مردم در این نمایشگاه بسیار کمرنگ است و افرادی که از غرفه ما بازدید داشـــتند نشـــان دادند کسانی هســـتند که به نوعی با این حوزهها آشنا هســـتند و این بدین معنا است که عامه مردم بیاطالع از برگزاری این نمایشگاه هستند در حالی که رسانههای دیجیتال برای عامه مردم مفید است. ■ نبودمسئوالنیکضعفبزرگ

برگـــزاری نمایشـــگاه رســـانههای دیجیتـــال از ســـال ۶8 آغـــاز و تاکنون 11 دوره آن از ســـوی وزارت فرهنگ و ارشاد اســـالمی و برخی از دورههای آن از سوی بخش خصوصی برگزار شده است. ولی این دوره با دورههای گذشـــته چه تفاوتی دارد آیا با توجه به اینکه دیگر ۰1 ســـال از عمر برگزاری این نمایشـــگاه گذشـــته به بلوغ رسیده است؟ نقاط قوت و ضعف نمایشگاهچیست؟

حســـام فتحعلیـــان یکـــی از فعاالن عرصه رســـانه دیجیتال ورزشـــی با بیان اینکه دومینباراستکهدرایننمایشگاه شرکت میکنیم به «ایران» گفت: در روز اول برق و اینترنت نمایشگاه وصل نبود وقتی هم روز دوم اینترنت متصل شـــد سرعت آن بسیار پایین است و از آنجایی که نام این نمایشـــگاه رسانهای دیجیتال است نباید اینگونه باشد و سرعت پایین اینترنت از نقاط ضعف نمایشگاه بشمار میرود. این فعال در عرصه رســـانههای دیجیتال افزود: در دوره هشتم که رسانه ما در نمایشـــگاه شـــرکت کـــرد از همان روز نخســـت بازدیدکننـــدگان زیـــادی به نمایشگاهمراجعهمیکردندولیاکنونبا وجود اینکه روز سوم است هنوز نمایشگاه گرم نشده است و این خود ضعف بشمار میرود. سپهر تقدســـیان بازیساز نیز با اشـــاره به اینکـــه در این نمایشـــگاه هیچ نوع خالقیتی در ارائـــه محصوالت دیده نمیشـــود، گفت: معتقدم بایـــد مانند همهنمایشگاههایدنیا،محصوالتناب و نو ارائه شود ولی حداقل در حوزه کاری ما در این نمایشگاه محصولی جدید ارائه نشـــد، از اینرو نبود چنین برنامههایی از جذابیتنمایشگاهکاستهاست.

فاطمـــه نـــوری یکـــی از کارکنـــان رســـانههای دیجیتال در زمینه تلویزیون اینترنتـــی گفت: یکـــی از بزرگترین نقاط ضعف ایـــن نمایشـــگاه بیتوجهی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اســـت، چـــرا که وزیر ارشاد حتی حاضر نشد از غرفهها بازدید کند. وقتی مسئول برگزاری به رسانههای دیجیتال اهمیتی نمیدهد چه انتظاری از بقیه مســـئوالن داریم. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم که داعیه حمایت از فناوری را دارد نه تنها در افتتاحیه حاضر نشـــد، بلکه تا به این لحظهای که با شما گفتوگو میکنم هنوز از این نمایشـــگاه دیـــدن نکرده اســـت کـــه مایـــه دلگرمی فعاالن این عرصه شود.

رضا قلی نواز یکـــی از فعاالن عرصه خبـــر با بیـــان اینکـــه کیفیت نمایشـــگاه نســـبت بـــه دورههـــای قبل بهتر شـــده اســـت، گفت: پیش از این در نمایشـــگاه بیشـــتر ســـی دی فروشهـــا حضـــور داشـــتند ولی اکنـــون با رشـــد تکنولوژی، رســـانههای دیجیتالـــی تنوع پیـــدا کرده و در ایـــن نمایشـــگاه نیز حضـــور فعالی دارنـــد. علی معتمدی نیـــز که در بخش اســـتارتاپها فعال است، گفت: برای بار دوم در این نمایشـــگاه شرکت میکنم و تکنولوژیهایی که انتظار داشـــتیم سال گذشـــته در نمایشـــگاه ببینیـــم، در ایـــن دوره شـــاهد بودیـــم. معتمدی به محل برگزاری نمایشـــگاه اشـــاره کـــرد و افزود: به نظر مـــن محل برگزاری ســـنخیتی با موضوع نمایشـــگاه ندارد و از نظر ذهنی بازدیدکننده را پس میزند. به نظرم باید چنین نمایشگاههایی در محل متناسب با موضوع برگزار شـــود. از سوی دیگر در این نمایشگاه شرکتهای بزرگ حضور ندارنـــد و ایـــن خـــود ضعف محســـوب میشـــود. فرهـــاد مـــرادی مدیـــر روابط عمومـــی یکـــی از شـــبکههای اجتماعی داخلـــی نیز گفت: ســـال گذشـــته در این نمایشـــگاه حضور داشـــتیم و بـــه نظرم غرفهســـازیها و برگـــزاری برنامههـــای حاشـــیهای (جشـــنوارهها و کارگاهها )...و نسبت به سال قبل بهتر شده و این اتفاق خوبی است. شاید یکی از بزرگترین نقطه ضعفهای این نمایشـــگاه بحث زمان برگزاری نمایشـــگاه باشـــد، چـــرا که اول هفته زمان خوبی برای افتتاح نمایشگاه نیست. گفتنی اســـت برگزاری همزمان نمایشـــگاه مطبوعـــات و رســـانههای دیجیتـــال از جمله طرحهایی اســـت که سیدعباسصالحی،وزیرفرهنگوارشاد اسالمی در زمان افتتاحیه این نمایشگاه به آن اشاره کرد. در این گزارش میدانی از فعاالن رسانههای دیجیتال سؤال شد که آیا با برگزاری همزمان این دو نمایشگاه موافقهستید؟

رضا قلینواز یکـــی از فعاالن عرصه خبـــر در این بـــاره گفـــت: به نظـــرم اگر ایـــن دو نمایشـــگاه در کنـــار هـــم برگزار شـــود، بســـیار عالی خواهد بـــود، چرا که اکنـــون مطبوعات کاغذی نیز به ســـمت دیجیتالـــی شـــدن رفتهانـــد و بـــا اینکـــه روزنامهها منتشـــر میشـــوند در کنار آن سایت و کانال نیز دارند بنابراین به نظر من پیشنهاد خوبی است. فرهاد مرادی مدیر روابط عمومی یکی از شـــبکههای اجتماعی داخلی معتقد است از آنجایی کـــه هر دو نمایشـــگاه مخاطبـــان خاص خود را دارد از اینرو اگر به خوبی هدایت و ســـازماندهی شـــود، میتوانـــد خـــوب باشـــد. علی معتمدی فعـــال در زمینه اســـتارتاپها بـــا برگزاری همزمـــان این دو نمایشگاه مخالف اســـت، چرا که وی معتقد اســـت این دو بجز در بخش خبر باهمسنخیتیندارندوبرگزاریهمزمان آن باعث نخواهد شد که بازدیدکنندگان هر دو نمایشگاه افزایش یابد و بیشتر به هر دو بخش لطمه میزند چرا که هر دو نمایشگاه مخاطبان خاص خود را دارند شـــاید تنها مزیت برگـــزاری همزمان دو نمایشگاه، کاهش هزینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.