هک حساب داعش از سوی هکر مسلمان

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

یـــک هکر مســـلمان با حملـــه به وب ســـایت خبری اعماق متعلق به گروه تروریســـتی داعش آن را هک کـــرد. به گـــزارش بیزینس تایمـــز، این هکر کـــه با نام مســـتعار Di5s3nSi0N فعالیت میکند، مســـئولیت حمله یادشده را بر عهده گرفته است. این هکر همچنین به آدرسهای ایمیل حـــدود ۰۰۰۲ نفر از مشـــترکان اخبار خبرگزاری اعماق دسترســـی یافته و آنها را در فضای مجازی منتشـــر کرده است. اعماق مهمترین ابزار ارتباطی و مجرای خبررســـانی داعش محسوب میشود و به طور مرتب اطالعاتی در مورد نبردها و فعالیتهای تروریستی این گروه منتشر میکند. تنها سه ساعت قبل از حمله هکری به اعماق در این سایت خبری در مورد حمالت سایبری به آن منتشر شده بود. اعماق پیش از این از برطرف کردن مشکالت امنیتی خود خبر داده و مدعی شده بود قابل هک کردن نیست. اما این هکر مسلمان ادعای آن را زیر سؤال برد. در حالی که هکرهای حامی داعش از مدتها قبل با حمله به وب ســـایتهای خبری مختلف آنها را دســـتکاری کرده و پیامهایی در حمایت از داعش منتشر میکنند، برخـــی گروههای هکری ماننـــد CtrlSec و ‪End of Daesh‬ هم به هک کردن سایتها و شبکههای اجتماعی طرفدار داعش روی آوردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.