بسیج فاوای کشور برای رفع مشکالت ارتباطی مناطق زلزله زده

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

رئیس کارگروه تخصصی ارتباطات و فناوری اطالعات ســـازمان مدیریت بحران کشـــور، از بســـیج امکانات و تجهیـــزات وزارت ارتباطات و فنـــاوری اطالعات برای رفع مشکالت ارتباطی مناطق زلزله زده خبر داد. به گزارش «ایران» محمد صادق بیکپور مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس کارگروه تخصصی ارتباطات و فناوری اطالعات سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به تکلیف قانونی این کارگروه برای مواقع بحرانی، گفت: بر همین اساس و با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، از دقایق ابتدایی وقوع زلزله اقدامات اولیه انجام شد و تیمهای پشتیبانی و فنی به منطقه اعزام شدند. وی به برگزاری جلســـه ســـتاد بحـــران و پشـــتیبانی زلزله غرب کشـــور در وزارت ارتباطات اشـــاره کرد و افزود: در این جلســـه نمایندگان اپراتورهـــای همراه اول، ایرانسل و رایتل به همراه نمایندگان شرکت مخابرات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شـــرکت ارتباطات زیرساخت حضور داشتند که وضعیت استانهای کرمانشاه، ایالم و کردستان در این جلسه بررسی شد. بیکپـــور با بیـــان اینکه وضعیـــت ارتباطی اســـتانهای ایالم و کردســـتان طبق گزارشهای دریافتی مناسب بود، تأکید کرد: با توجه به نزدیکی استان کرمانشاه به کانون زلزله بیشـــتر مشکالت مربوط به این اســـتان بود که با حضور اپراتورها وضعیت ارتباطی شهرهای این استان مورد بررسی قرار گرفت. وی با اشاره به اینکه اولویت ما ایجاد ارتباطات پایدار در این مناطق است، اظهار داشـــت: ابنیه و سایتهای مربوط به شـــبکههای ارتباطی آسیبی ندیده است و هماکنون نیز از لحاظ ساختار شبکه ما هیچ مشکلی در مناطق زلزله زده نداریم. رئیس کارگروه تخصصی ارتباطات و فناوری اطالعات سازمان مدیریت بحران کشوراز ایجاد دو مشکل قطعی برق و حجم باالی ترافیک در ساعات اولیه زلزله خبر داد و گفت: حجم باالی ترافیک مکالمات در ســـاعتهای اولیه وقوع زلزله باعث ایجاد اختاللهایی در شبکه شده بود که صبح دیروز این مشکل نیز مرتفع شـــده اســـت. وی تصریح کرد: مشـــکل قطعی برق نیز با ارســـال ژنراتورهایی از استانهای همجوار و تهران تا حدود بسیاری مرتفع شده و تعدادی از سایتها با اتصال موقت برق وارد مدار شدند و با رفع مشکل قطعی برق، سایتهای شبکه تلفن همراه مناطق زلزله زده نیز وارد مدار میشود البته آمارهای ارسالی، بهبود وضعیت را درسایتها نشان میدهد. بیکپور افـــزود: تمام تجهیزات پرتابلـــی که برای ایام اربعیـــن در منطقه ایالم مستقر بود، با توجه به اتمام سفر زوار اربعین، از امروز به مناطق زلزله زده اعزام شـــده است تا پشتیبانی کاملی از شبکه ارتباطی در منطقه انجام شود و تیمهای فنی به همراه تجهیزات دراســـتانهای کردســـتان و ایالم بهعنوان استان معین استان کرمانشاه، در حال پشتیبانی هستند. وی از ایجـــاد یک ارتباط پایدار بـــرای مدیریت بحران در منطقه خبر داد و گفت: برای این منظور بالنی که در مرز مهران برای ارائه سرویسهای ارتباطی مستقر شده بود به منطقه اعزام شده است و بزودی به وسیله این بالن یک ارتباط پایدار برای مدیریت بحران در منطقه ایجاد میشود. مشـــاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تأکید کـــرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعـــات بعـــد از وقوع این زلزله تمـــام امکانات و تجهیزات خـــود را برای رفع مشـــکالت احتمالی بســـیج کرده و اقدامات خود را از همـــان دقایق ابتدایی این بحران آغاز کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.