اشتراکگذاری 01هزار فایل عکس در یک دقیقه

Iran Newspaper - - فنـــــاوری - میترا جلیلی

اگر شـــما هم از طرفداران ســـفر هســـتید احتماالً تاکنون بـــرای ذخیره عکسهـــای مربوط به ســـفرهای خود، با مشـــکالتی مواجه شـــدهاید. بهعنـــوان مثـــال گاه مجبور میشـــوید چند هـــارد درایو بـــرای ذخیره عکسهایتان داشته باشید و البته بخشی را نیز به Dropbox و Google Drive منتقل کنید ولی برای پیدا کـــردن عکس مورد نظرتان در میان انبوهی از عکسها، غالباً با مشـــکالت فراوانی مواجه میشوید چراکه نمیتوانید فایل دلخواه خـــود را از میان عکسهای قدیمی پیدا کنید. ازســـوی دیگر در جهان ساالنه بیش از 3تریلیون عکس گرفته میشود و ممکن اســـت تعدادی از آنها از بین بروند اما فعاالن عرصه فناوری، Filegear را چـــاره حـــل ایـــن مشـــکالت میداننـــد. ،Filegear وســـیله الکترونیکی جدیدی اســـت که به شـــما کمک میکنـــد ۰1هزار عکس را در کمتر از ۰۶ثانیه، بر اســـاس نام محل، تاریـــخ عکس، موضوع ...و ســـاماندهی کرده و بهاشتراک بگذارید. تنها کافی است اطالعاتی را به این وســـیله که شبیه روتر وایفای اســـت، بدهید تا مشکل حل شود. با کمک این وســـیله متصل به اینترنت که دارای 4 پورت یواسبی است، کاربر میتواند ازطریق رایانه یا تلفنهای هوشمند، به فایل عکسهای دیجیتال و ویدئوهای خود که بهطور اتوماتیک دســـتهبندی میشـــود، دسترسی داشته باشد. به بیان دیگر، این وسیله تمام درایوهای قدیمی شما را به یک سیســـتم ابری شخصی و ایمن تبدیل میکند و هرجای دنیا که باشـــید میتوانید به ســـرعت اطالعاتتان را در اختیار بگیرید. Filegear توسط «دوگ والتر» مرد کهنهکار مایکروسافت که پیش از این نیز به ساخت پلتفرمهای گروهی در فیسبوک اقدام کرده و راهکارهایی بهمنظـــور مدیریـــت روزانه چندیـــن پتابایـــت اطالعات(دیتـــا) برای بزرگترین کمپانیهای جهان ارائه داده بود، طراحی شد. به گفته وی، این وسیله متصل به اینترنت، اشتراکگذاری فایلها ازطریق لینکها و ایمیلهـــا را آســـانتر میکند چراکه به دوســـتان یا اعضـــای خانواده شـــما اجازه میدهد آنها را به ســـرعت دانلود کنند. همراه با ،Filegear همچنین یک اپلیکیشن تلفن هوشمند ارائه میشود که بدون توجه به میزانذخیرهدستگاه،میتوانیدبهطوراتوماتیکفایلهایتانرارویآن ذخیره کنید. Filegear روی ســـایت کیک استارتر با بهای 941دالر پیش فروش میشود و قرار است در مارس 81۰۲ با بهای ۰۰۲دالر به صورت انبوه تولید و وارد بازار مصرف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.