گوگل و حذف برنامههای موبایلی زیاده خواه

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

گوگل میگوید آن دســـته از برنامههای عرضه شده در پلی اســـتور را که خواســـتار دسترسیهای بیش از حد و نامعمول هستند، حذف خواهد کرد. به گزارش خبرگزاریها، در همین راستا برنامههایی که خواستار استفاده بیمورد از برخی خدمات دسترسی گوشیهای هوشمند هســـتند و تنهـــا برای افـــراد معلول و کـــم تـــوان در نظر گرفته شـــده، حذف میشـــوند. در سیســـتم عامل اندروید برای کمک به استفاده از گوشی توسط افراد معلول و کم توان مجموعهای از خدمات دسترســـی در نظر گرفته شده که مشـــاهده بزرگتر محتوا یـــا قرائت صوتی آنها را ممکـــن میکند. طراحان برخـــی برنامههـــای موبایلی بـــدون هیچ گونـــه ضرورتی برای دسترســـی به دادههـــای این بخش از گوشـــیهای اندرویدی تالش میکننـــد و گوگل قصد دارد جلو این گونه دسترســـیها را بگیرد. از جمله برنامههای مذکور میتوان به LastPass و Tasker اشاره کرد. گوگل با صـــدور بیانیهای تصریح کرده از این پس توســـعهدهندگان این نوع برنامههـــا باید نیاز خود به دسترســـی بـــه این بخش از خدمات گوشـــیهای اندرویـــدی را توضیـــح داده و اثبـــات کنند. در غیـــر این صـــورت برنامههای یادشـــده از پلی اســـتور حذف میشـــوند. دلیـــل این امر نگرانیهـــای امنیتی توصیف شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.