نیم نگاه

Iran Newspaper - - فنـــــاوری -

زمانبندی خوبی برای برگزاری نمایشـــگاه انتخاب نشـــده است بهتر بود نمایشـــگاه را وسط هفته افتتاح و 4 و 5 روزه آن را جمع می کردند. اگر مردم هنوز اســـتقبالی از نمایشـــگاه رسانه های دیجیتال نکرده اند به دلیل نبود تبلیغ کافی در صدا وسیما و در سطح شهر است برگـــزاری همزمان این دو نمایشـــگاه مطبوعات و رســـانه های دیجیتال بجـــز در بخش خبر با هم سنخیتی ندارند و برگزاری همزمان آن باعث نخواهد شد که بازدیدکنندگان هر دو نمایشگاه افزایش یابد و بیشتر به هر دو بخش لطمه می زند این نمایشـــگاه محل خوبی برای حضور دانش آموزان و دانشجویان و خانواده ها است تا با رسانه های دیجیتال آشنا شـــده و بتوانند از محتواهای تولید شده اســـتفاده کنند ولی حضور عامه مردم در این نمایشگاه بسیار کمرنگ است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.