مدیریت فایل به شیوه گوگل

Iran Newspaper - - فنـــــاوری - ماهرخ چنگیز

مدیریت فایلهایی که در گوشـــی خود نگهداری میکنیم با توجه به اینکه این روزها اکثر ما با کمک همین گوشیهای همراه بســـیاری از کارهایمـــان را انجام میدهیم نیاز به مدیریت دقیقی دارد. اگر هم از آن دســـته کاربرانی باشـــید که عـــادت دارید تمـــام فایلهایتـــان را در دستهبندیهای مشخصی روی گوشی نگه دارید این مدیریت برایتان سختتر هم خواهد شـــد، چرا که قطعـــاً به مرور زمان با کمبود فضا برای ذخیرهســـازی فایلهایتان روبهرو میشـــوید. شاید به همین خاطر اســـت که اپلیکیشـــنهای مخصوصی برای مدیریـــت محتویات گوشیها طراحی شـــدهاند. برنامههایی کـــه تاکنون بهترین نمونههـــای آن را در اینجا به شـــما معرفی کردهایـــم، اما به تازگـــی گوگل یـــک برنامـــه مخصوص برای مدیریـــت فایلهای مختلف روی گوشـــیهای همراه معرفی کرده است. بـــه گـــزارش ســـایت Phonearena این اپلیکیشـــن جدید ‪Files Go‬ نـــام دارد و برای مدیریت و ســـازماندهی هوشمند حافظـــه گوشـــی کاربران طراحی شـــده است. براســـاس این گزارش، اپلیکیشن ‪Files Go‬ نخستین مدیریتکننده فایل اســـت که توســـط گـــوگل در پلی اســـتور قرار گرفته اســـت. این برنامه پیشـــنهاد هوشـــمندانه برای خالی کردن حافظه گوشیازفایلهایاضافیرابهکاربرانش میدهد. امکان اشتراکگذاری پیوسته فایلهـــا بـــه صـــورت آفالین سیســـتم جستوجوی فیلتردار برای یافتن اسناد نیـــز از دیگـــر قابلیتهـــای ایـــن برنامه کاربردی گوگل اســـت. انتخاب نام Files Go احتمـــاالً ربطی به پـــروژه Android Go هـــم دارد؛ پروژهای کـــه در آن گوگل در تالش اســـت تا کاربران گوشـــیهای قدیمـــی نیز امکان اســـتفاده مطلوب از امکانـــات اندرویـــد را داشـــته باشـــند. اطالعاتدقیقوجزئیتریازاپلیکیشن جدید مدیریت فایل گوگل منتشر نشده و حتی نســـخه کامل آن نیز در دسترس قرارنگرفتهاست.درحالحاضرکاربران امکاندریافتنسخهآزمایشی FilesGo را از طریق گـــوگل پلی دارند. این برنامه با تمام گوشـــیهای اندروید نسخه 5 یا باالتر سازگاری دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.