جدول عادي

Iran Newspaper - - گــــزارش -

افقي: 1-سندیعادیکهقبلازتصویبقانونثبتنوشتهمیشداز آثار دوره قاجاریه در شیراز -2 فوریتهای پزشکی- حصه و بهره- صدای بلند -3 خاک سفالگری- اجداد- کسی که به دوست خود کمک کند-عضویدرتیمفوتبال -4 وسیله پرواز- نگهدار کباب بر آتش- شنبه آغازش است -5 زیرک- کشتی کوچک- سالن 6-بدبو-پناهگاه-تختهشیرجه 7-برتری،غلبه-یارمجنون-باستان -8 زینت رو- مرکز کره جنوبی- برنا- ویتامین جوانی 9-کلمهشرط-گرانبها-گرامیداشتن -10 معشوق- معتمدان- از خطهای فارسی 11-چشمه-فیلمیدرسبکزندگینامهایبهکارگردانیبرایانگیلبرت-گوینقرهایپوش شب -12 سوراخ، روزنه- راه و روش- روحانی زردشتی -13 پسوندی برای تصغیر- پیدرپی بودن- تصدیق بی ادب- خودسازی 41-بوم-پاسخمثبت-احساساتی -15 نخســـتین ارائـــه دهنـــده خدمـــات وب نوشـــت تمامـــاً فارسی- بهوجود آوردن

عمودي:

1-بنـــگاه حمـــل کاال- اختـــراع گوتنبرگ -2 جنبـــش فیزیکی- بـــه بازی شـــاهان معـــروف اســـت- دزد رایانهای -3 نغمه و غنا- فطری- پیشوا، هدایتگر-همانند -4 پلیس قدیم- هراس- عمل دوختن 5-محافظعینک-بدنام-لقب -6 مخفـــف «ســـازمان ملـــی هوانـــوردی و فضایـــی امریکا»فدراسیونفوتبالاروپا-گریزان -7 فلـــز هـــادی- روز عـــرب- از مرکبـــات پرویتامیـــن- شـــهری توریستیدرفرانسه -8 ســـردخانه منزل- پدر شعر عرفانی -9 شـــیوا- غـــذای خرگـــوشضمیـــر اشـــاره بـــرای نزدیـــکشریانبدن -10 پرنـــدهای کوچـــک و خوش آواز- صبر زرد طب سنتی- افسار -11 یکـــی از روشهـــای انتقـــال گرمـــا- یاقوت- واحد شـــمارش چارپا -12 مرکـــز برنامـــه ریـــزی و فرماندهـــی در ارتش- پرســـتارگوارا -13 تاکســـی در کشویی- نیست شدن-ترشرو-تفالهکنجد -14 رفتـــاری نتیجـــه تربیـــت شایســـته- درگمـــان انداختـــنهمیشگی،جاودانی -15 یکی از غذاهای ایتالیایی که در سراسر دنیا طرفدار دارد- غدار و بی وفا

عمودي:

-1 قـــالب کوهنـــورد- بازیگـــر معروفاسکاتلندی -2 مرکزش ســـارد بـــود- آماده کردن- تخلص استاد همایی -3 ســـخن بیهـــوده- وردانحکومـــت آلمـــان نـــازی- عضو بعضیحیوانات -4 شرکت پوشـــاک وتجهیزات ورزشـــی آلمانی- خوراک سفرتهنشینمایعات -5 گهواره پارچهای- فیلمی به کارگردانـــی احســـان عبدیپورمرجعمطالعاتی -6 کهنتریـــن بخـــش ادبیاتـــی اوستا- از مردم هرات- ذخیره -7 صنـــم- مزه اخمـــو- افزونی نعمت-زاپاس -8 فلزی سفید و نقرهای- قراول -9 پـــرده دریـــدن- آوای خفتهعزیمت کرد- از گروههای خونی -10 زودبـــاور- پادشـــاه خوارزمشاهی-خاک -11 شـــهری در اســـتان فارسعبادتگاه راهب- مراقب گل -12 قابله- عشـــیره- آتشفشان اروپا -13 اختـــالل در ســـیگنالمنافق-عددترتیبی-قهوه -14 میدانی در تهران- روزی در هفته- عدد دو رقمی -15 خـــوک بومـــی مالـــزیبوستانشهراسترالیا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.