جدول ويژه

Iran Newspaper - - گــــزارش -

افقي: 1-یکایی برای اندازهگیری دما- اثر ادبی کنس دوسگور -2 از مصالح ساختمانی- توانایی- ورزش آبی -3 اثر پا- طبل- آگهی تبلیغاتی- درون دهان -4 پیش درآمـــد نوعی اســـتاندارد مدیریتـــی- بدبومحبت -5 خطا یا اشتباه در اجرای نرمافزار- علم مطالعه گذشتگان- مسطح -6 غول برفها- کنکاش- گردش دانش آموزی -7 گونهای قایق چوبی- مخصوص شده- درویشی -8 بدی- سبیل- بدنام- بوی کهنگی -9 مانند- بسرعت- موضوع و متن -10 روز عرب- کل، سراسر- بزرگی قدر -11 کالنتر- پارچهای ابریشمی- طبل بزرگ -12 راننده- زه کمان- شب پیشرو -13 گرداگرد لب- سرزمین آمازون- مأنوس شدن- ضمیر دوم شخص مفرد -14 زیرک، بال- تنه درخت- حوض یا استخر سرپوشیدهای برای ذخیره آب -15 پایتخت کشور ساحل عاجطرد کردن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.