نیم نگاه

Iran Newspaper - - گــــزارش -

بلند مرتبههای پرند پله اضطراری ندارد، استحکام دیوارها تا حدی اســـت که در خانه باید پچپچه کرد مبادا همسایه بشنود، کارشناسانمیگویندمیتوانیدبافشاردست،یکخودکاررادر دیوار خانه فرو کنید، پرند بیمارستان ندارد، اداره ندارد، سیستم اطفای حریق ندارد، آتشنشانیاش نردبان ندارد، تشک ندارد. پرند مسکنی لبریز از مهر و عطوفت است؛ همان مسکنی که در کرمانشاهاسکلتشماندوگوشتوپوستشفروریخت.

یکـــی از اهالی پرنـــد: «آقا اگر میخواهی در مورد مشـــکالت اینجا بنویسی، بنویس ما باید برای هر کار کوچک اداری برویم رباط کریم. چون اینجا هیچ اداره درست و حسابی ندارد. اصال ادارهای ندارد جز دارایی و یک شـــهرداری درب و داغان.» مردم جمع میشوند و بحث باال میگیرد. در میان گفت و گوها البته بیش از هر چیزی نگرانی از وضعیت آتشنشانی موج میزند و اینکهساختمانهایبلندپلهاضطراریندارند.

حسنی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری پرند: شهرداری پرندباتوجهبهوضعیتیکهداردقادربهپاسخگویینیازهانیست. ساختار جدید و نوپای شهرداری به لحاظ چارت سازمانی توانایی جذب نیرو ندارد. همین االن در شـــهرداری 200 نفر مشغول به کار هستندکههمهنیرویقراردادیهستند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.