«دهکده امید» در راه است....

Iran Newspaper - - جامعه -

بعــــد از آنکه به تهران میآییم پیگیر نامه میشــــویم، همان سند رهایی «پیرخوشــــابیها از دره فالکت و بدبختی»، بنا به اظهارات و مســــتندات کمیته امداد، روســــتای «پیرخوشاب» یکیازفقیرترینروستاهایکشورشناختهشدهاست.مسئوالن اســــتانداری، اما برخالف آنچه اهالی گفتــــه بودند، خبرهای خوشــــی دارنــــد. میگویند تــــا آخر امســــال، 4 روســــتا که «پیر خوشــــاب» در صدرشان است به جایی در نزدیکی زمینهای استانداریمنتقلمیشوند. مدیرکلامورروستاییوشوراهای استانداری کرمان با اعالم این خبر به ما میگوید: «درجنوب کرمان در بخــــش جازموریان بــــا محوریت «زه کلــــوت»، 23 روســــتا وجود دارد، اما 4 روســــتا یعنی «پیر خوشــــاب»، «کنج کســــور»، «گواه چاران» و «پتکی» از نظر معیشتی، در شرایط نامساعدتری قرار دارند. مسئوالن استانداری تاکنون چندین بار به این روستاها ســــر زدهاند و اینطور نبوده که گذرشان به این مناطق نیفتاده باشد، براساس همین بازدیدها کارگروهی در استانداری تشکیل شده که تیمهای مختلفی از مدیران این روستاهارابررسیکردهاند.» هادی شهســــوارپور درباره کوچ 20 خانوار پیر خوشــــابی به زمینهای اســــتانداری هم اینطور توضیح میدهد: فعالً بر ســــر چاه اتباع مشــــکالتی وجود دارد و آنها حکم اخراج گرفتهاند. اما به بنیاد مسکن مأموریت داده شده تا از نظر کالبدی، منطقه را بررسی کرده و جایگاهی را برای اسکان آنها آمــــاده کند. ظاهــــراً جایگاهی نزدیک به اســــتانداری که چند چاه کشــــاورزی دارد و متعلق به جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اســــت، برای آنها در نظر گرفته شده. البته هنوز چاهها پلمب هستند. خوشبختانه بنیاد مسکن برای ساخت وساز در این منطقه اعالم آمادگی کرده است. تنها کار باقی مانده به سازمان «آب منطقه ای» مربوط میشود که درحال بررسی منطقه از لحاظ بارندگی و سیالب است. پــــس از اینکه نتایــــج مطالعــــات آنها اعالم شــــد، بزودی نخستین بحث اسکان انجام میشود. قرار است اسم این منطقه«دهکدهامید»گذاشتهشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.