سوسنگرد نماد غیرت و شجاعت

به مناسبت سالگرد آزادسازی سوسنگرد

Iran Newspaper - - پایــداری - اسماعیل علوی

سوســنگرد از جمله اهــداف اولیــه عراق پس از هجوم سراسری به خاک کشورمان بــود کــه غــروب 13شــهریور ۹531، آن هنگام که تیپ53 زرهی لشکرنهم ارتش عراق با عبور از تنگه چزابه وارد ایران شــد تانکهایــش را بــا قصــد تصرف بســتان و ایــن شــهر بــه حرکــت در آورد. نیــروی دشمن با ســه برابر توان رزمی توانست از تنگه حساس چزابه بگذرد و خود را به پل سابله برســاند. ارتش مهاجم عراق پس از چهــار روز وقتــی به این پل اســتراتژیک رسید و آن را منهدم شده یافت از شمال و جنوبشهربستانبهسمتارتفاعاتاهلل اکبر پیشــروی کرد. پیشروی قوای دشمن ابتدادرتپههایاهللاکبرسدشدوسرانجام با ســقوط شــهر مرزی بســتان، به سمت سوسنگردراهگشود.

نیروهــای ارتــش دشــمن بــا دورزدن تپههــایاهلل اکبــر مدافعانــی کــه در ایــن منطقــه موضــع گرفتــه بودنــد را با خطر محاصره و انهدام کامل مواجه کرد و آنان را ناگزیــر از عقبنشــینی و تــرک مواضع خود ســاخت. دشــمن متجــاوز نیروهای خــود را از محــور ســابله - سوســنگرد در جنــوب رود خانه کرخه کور پیش راند، در راه عناصری از هنگ ژاندارمری، تعدادی از بســیجیان بومی و نیروهای جنگهای نامنظم شهید چمران سعی کردند مانع پیشرویقوایدشمنبهسمتسوسنگرد شــوند، اما بهدلیل اســتعداد چند برابری نیروهای دشــمن فقط توانســتند حرکت آنــان را کنــد کننــد. سوســنگرد در 31 کیلومتــری بســتان و 60 کیلومتــری اهواز هــدف مهمــی بــرای دشــمن محســوب میشــد لذا برای تصرف آن تــوان زیادی را بــه کار گرفــت. سوســنگرد آن زمــان 15 هزار نفر جمعیت داشت که اغلب عرب زبان و به کار دامداری و کشاورزی مشغول بودند. سران بعثی عراق که به خود وعده همکاری و استقبال جمعیت عرب زبان ایــن شــهر را داده بودنــد وقتی بــا مقابله جــدی مواجــه شــدند از تــوان یگانهــای دیگری که از محور کوشــک – طائیه وارد خاک کشورمان شــده و با عبور از کرخه تا حمیدیه پیشــروی کرده بودند، اســتفاده کردنــد و برای نخســتین بــار در هفتمین روز جنگ این شهر را به اشغال درآوردند. هنگام تصرف بیشــتر مردم هنوز در شهر بودنــد و عراقیها نفراتی را از میان اهالی بهعنوانمسئوالنادارهشهرگماشتند.

بــه دســتور «تالــی الــدوری» فرمانده لشــکر ۹ زرهــی عــراق جمعــی از مــردم سوســنگرد – 58 نفر - با عنوان مقاومت در برابــر تجاوز دشــمن وعــدم همکاری بــا ارتش بعــث عــراق تیرباران شــدند و فرمانــدار شــهر به همــراه همســرش در جاده سوسنگرد – اهواز به اسارت دشمن در آمدند. فرماندار-حبیب شــریفی - در همــان لحظــات اول بــه شــهادت رســید و همســرش خدیجــه میرشــکار - بعد از 400 روز اســارت آزاد و به میهن بازگشت. دشــمن پس از اشغال سوسنگرد متوجه اهواز شــد و نیروهای خود را به سمت این شــهر گســیل داشــت. فرماندهان عراقی هنــگام پیشــروی بــا عملیــات متهورانــه تعــداد کمــی از رزمندگان بــه فرماندهی «غیــور اصلی» کــه از تــکاوران ویژه ارتش بود و به سپاه مأمور شده بود مواجه شده و دریافتندادامهمسیررانمیتوانندبراحتی طیکنندوهرآنممکناستباشبیخون مدافعــان غیرتمند ایرانی روبهرو شــوند. تک گــروه 23 نفــره که حداقل دســتاورد آن بــه غنیمت گرفتن 22 تانــک و نفر بر دشــمن و انهدام بخش قابــل توجهی از تبدیلشد.

تصــرف سوســنگرد بــرای دشــمن از اهمیــت حیاتی برخــوردار بود زیــرا برای ادامــه پیشــروی به ســمت اهــواز بــه این سرپل مهم نیاز داشــت. از اینرو باردیگر قصد تصــرف سوســنگرد را کــرد. روز 23 مهر ۹5 یگانهایی از لشکر ۹زرهی ارتش عراق مأموریت یافتند تا باردیگرشــهر را به اشغال خود درآورند و نظامیان عراقی عملیات خــود را به منظور تصرف شــهر آغازکردندوشهرراازسمتشرق،جنوب وغــرب به محاصــره درآوردنــد و بتدریج تانکهای خود را به شــهر نفوذ دادند. در این روزها که نیروهــای داوطلب و مدافع خود را به منطقه رسانده و در شهر مستقر شــده بودند بــه دفــاع از شــهر پرداختند. عمدهتریــن نیروهــا افــرادی از ســپاه و بسیج آذربایجان بودند که به فرماندهی ســردار شــهید علی تجایی از شهر دفاع میکردنــد. نیروهای مدافع کــه 300 نفر بیشــتر نبودند، کوچه به کوچــه وخانه به خانــه با نیروی زرهی دشــمن کــه این بار بــا برنامهریــزی و تــوان چنــد برابــر برای اشــغال شــهر آمده بودند میجنگیدند. کار به جایی رسید که در مقابل هر رزمنده کند. دســتور امام خمینی(ره) خطاب به بنی صدر این بود: «تا فردا باید سوسنگرد آزاد شــود» در پــی فرمــان امــام(ره) یک گــروه رزمی به اســتعداد چند اســکورپین وتعــدادی نفربــر در بامــداد 26 آبــان بــه کمــک محاصــره شــدگان میشــتابند. نیروهــای گــروه جنگهــای نامنظــم بــه فرماندهــی دکتــر چمــران هــم بــه آنان میپیوندند. حمله از بیرون و مقاومت از درون شــهر مؤثر واقع شــده نیروهای تازه نفــس راهی به درون شــهر میگشــایند و محاصره سوسنگرد شکســته میشود. با تقویت نیروهای مدافع شــهر دشــمن از تصرف سوســنگرد مأیوس و بــه مواضع جدیــدی عقــب نشــینی میکنــد. بدین ترتیــب ارتــش عــراق از تصــرف یکــی از اهــداف اســتراتژیک خــود برغم پــای کار آوردن توان بســیار زیــادی باز میماند. در ایــن عملیــات 80 نفــر از مدافعان شــهر به شــهادت رســیدند و دکتر چمــران نیز از ناحیــه پــا مــورد اصابت گلوله دشــمن قرار گرفته و مجروح میشــود. نام لشــکر عاشوراملهمازدفاععاشوراییرزمندگان آذربایجانــی در حماســه مقاومــت از سوسنگرداست.

فرماندهانعراقی هنگامپیشرویبا عملیاتمتهورانه تعداد کمی از رزمندگانبه فرماندهی«غیور اصلی» که از تکاوران ویژه ارتش بود و به سپاه مأمور شده بود مواجه شده و دریافتند ادامه مسیررانمیتوانند براحتی طی کنند و هر آن ممکن است باشبیخونمدافعان غیرتمندایرانی روبهرو شوند.

اســتعداد نظامی ارتش عراق در منطقه بود آنچنان شــوکی به قوای دشــمن وارد کــرد که فرماندهانشــان را وادار کــرد تا به احتمــال افتــادن در دام نیروهــای ایرانی بیاندیشند وقدمهای بعدی را با احتیاط بردارند.

همچنیــن هجــوم هلــی کوپترهــای هوانیــروز ارتــش بــرای شــکار تانکهــای عراقی مستقر در سوســنگرد، عراقیها را وادار کــرد تا پس از 4 روز این شــهر را ترک و بیرون آن موضع بگیرند. شهادت غیور اصلیفرماندهالیقسپاهاسام،همچنین شــهادت خلبــان دلیــر و از جــان گذشــته هوانیــروز «ســرهنگ وطنپــور» لطمــه بزرگــی بود کــه در این روزها بــه نیروهای مدافع وارد آمد و از توان مقابله نیروهای خودی کاست. با خروج نیروهای عراقی از سوسنگردشهربهدسترزمندگانخودی افتاد و به یکــی از محورهای فعال جنگ مدافع شــهریک تانک عراقی قرار داشته و جنگی نابرابر درگرفت. نیروهای مدافع با محوریت افرادی از ســپاه آذربایجان به فرماندهی ســردار شــهید علــی تجایی، جنگــی عاشــورایی را رقم زدند و تســلیم ارادهدشمننشدند.

وقتــی کار خیلی ســخت شــد شــهید تجایی ضمن تماس بــا آیتاهلل مدنی امام جمعه پرنفوذ تبریز وضعیت دشوار و وخیــم سوســنگرد را گــزارش میدهــد و بــرای نجــات شــهر از ایشــان اســتمداد میطلبد. آیتاهلل مدنی بافاصله راهی تهران شده و به حضور امام خمینی(ره) میرســد و امــام را از وضعیــت وخیــم سوسنگرد باخبر میکند. امام(ره) فوراً به دامادشــان حجتاالسام شــهابالدین اشــراقی مأموریــت میدهند تــا با رئیس جمهوری وقت - ابوالحســن بنی صدرماقات و دســتورات ایشان را به وی اباغ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.