َمردم ؛ تنهایمان نگذارید

Iran Newspaper - - حـــــــوادث - گروه حوادث :مرجان همایونی خبرنگاراعزامی

صدای فریــــاد میخواهم زنده بمانــــم در میان آواری از خاک و آهن خفته اســــت. اینجا خانهها ناگهان درچشم بــــه هم زدنی بیرحمانه بر ســــر ساکنانشــــان فرو آمد و یــــک ملت را ســــیاهپوش و عزادار کرد. ترس و وحشــــت در چشــــمان بازماندگان کابوس وحشتناک موج میزند و هــــراس، لحظــــهای آنهــــا را رهــــا نکرده اســــت. هراس زلزلهای دیگر. پس لرزهها تمامی ندارند و هرازگاهی به سراغشان میآید تا یادآور لحظههای مصیبتی شوند که چنــــد وقت قبل بر سرشــــان فرود آمد. حــــاال تلی از آهن پاره، آجر و ســــیمان، جای خانههایی را گرفته که پس از جنگ با هزاران امید بنا شــــده بودند. مردمانی که یکبار زندگیشان را در هشت سال دفاع از وطن فدای انقالب و کشــــور کرده بودند و حاال که روزگار زندگیشان کم کم رونــــق میگرفت، مصیبــــت بزرگی از راه رســــید و دوباره بیاباننشــــین و عزادار شدند.اینجا ســــرپل ذهاب است. همیــــن کــــه وارد شــــهر میشــــوی، چادرهای مســــافرتی و امــــدادی را میبینــــی کــــه در کنار هم و شــــانه به شــــانه سرپناهی شدهاند برای هموطنان بی سرپناه. بیمارستان اما تبدیل به ویرانهای شــــده و معلوم نیست چند بیمار کــــه با امید بهبودی پای در آنجا گذاشــــته بودند را به کام مرگ کشــــانده. خیابان اصلی شهر به دو بخش تقسیم شــــده؛ سمت راست چادرها قرار گرفتهاند و سمت چپ خانههای ویران.

مــــردم غــــمزده هــــم میگوینــــد مســــکن مهــــر وضعیتش از همه جا وخیم تر اســــت. اما در این میان مردمی هســــتند کــــه از شــــدت عصبانیــــت و ناراحتی حتی دوربینهای عکاســــی خبرنــــگاران را میگیرند و میگوینــــد: «چه فایــــده دارد چند روز دیگــــر ما هم به دست فراموشی سپرده میشــــویم» و...سرهنگ دکتر محمد امیــــری، فرمانده گردان مســــتقل بهداشــــت و درمان شهید فیاضزاده منطقه غرب ارتش جمهوری اســــالمی، عصردیروز به خبرنگار «ایران» گفت: ما سه ساعت بعد ازوقوع زلزله با یک گروه 20 نفره خودمان را به منطقه زلزلهزده رســــاندیم و حدود 500 مجروح راطی 24 ســــاعت عملیات بیوقفه به بیمارستانهای کرمانشــــاه منتقل کردیم. متأســــفانه ساختمان جدید بیمارســــتان ســــرپل ذهاب به کلی ویران شده است و ما ناچار شــــدیم مجروحان را در حیاط بســــتری کنیم. امــــا در حال حاضر تجهیزات الزم در محل وجود دارد. زن میانســــالی هم در گفتوگو بــــا خبرنگار گروه حوادث «ایــــران» اظهار داشــــت: با وجــــود اینکــــه دو روز از زلزله گذشته اما مشکالت متعدد مردم هنوز حل نشده و همه چشم انتظار ارســــال کمکهای فوری و حیاتی هستیم. نصف شــــهر هنوز برق ندارند و ســــرویسهای بهداشتی وضع مناســــبی ندارد. با وجود اینکه هر ســــاعت چندین ماشــــین کمکهای غذایی به محل میآید اما متأسفانه افرادی که زور بیشــــتری دارند، فقــــط میتوانند به غذا و آب برســــند و بقیه فقط نظارهگر هســــتند که این مسأله نشــــان میدهد مدیریت درستی در زمینه توزیع اقالم مصرفــــی و مــــورد نیاز مــــردم بحرانزده وجــــود ندارد که باید مســــئوالن مربوطه فکــــری کنند.زن جوانی هم درباره وضعیت زلزلهزدگان گفت: زمانی که زلزله آمد، ما بســــرعت از خانهها خارج شــــدیم و پس از لحظاتی، ســــاختمان ما و ســــاختمان روبهرویی که اقواممان درآن ساکن بودند، یکباره فرو ریخت. حدود 60 نفر در این دو ســــاختمان ســــاکن بودند که هنوز پیکر هیچ کدام از آنها پیدا نشــــده است. ضمن اینکه شبها هوا به قدری سرد است که ما به خاطر نداشتن وسایل گرمایشی مجبوریم بــــا آتش زدن چوب، خودمان و بچهها را گرم نگه داریم. مــــردی هم که یکی از پاهایش در جریان زلزله شکســــته است، اظهار کرد: متأسفانه به اموال مردم در خانههای ویران شده دستبرد زده میشود و وسایل زلزلهزدگان به ســــرقت میرود که امیدوارم مســــئوالن مربوطه چارهای برای این مشــــکل بیابند. ضمن اینکه چشم امید مردم مصیبــــتزده و گرفتــــار در این روزهای ســــخت به مردم عزیز و مسئوالن است که امیدواریم تنهایمان نگذارند.

روستاهایی که گورستان شدند

رحمان صفری اهل کرمانشــــاه است و ساکن تهران. یکــــی از هزاران هموطنــــی که وقتی خبر وقــــوع زلزله در کرمانشــــاه را شــــنیده، دلش حســــابی لرزیده. از آن شب او مانــــده و یک گوشــــی تلفن همــــراه و دفترچه تلفنی با شماره اقوام دور و نزدیکش.تا حاال طبق تماسهایی که گرفته، 9 نفر از اعضای فامیلش را در روســــتای ناوافره از دست داده و 6 نفر را در روستای حواس احمدی، در خود شهرستان سرپل ذهاب هم زلزله از خانواده او 7 قربانی گرفته است. با انگشت عددها را جمع میزند و میگوید: «تا حاال 22 نفر از اقواممان را در زلزله از دست دادهایم.» آماری که البته دقیق نیســــت، خودش هــــم میداند که ممکن است بیشتر شود:«خیلیها هم موبایل شان آنتن نمیدهد از سرنوشتشان خبر نداریم. نمیدانیم زنده هســــتند یا نه.» با مراد صفری، پســــرعموی او که ســــاکن یکی از روســــتاهای اطراف شهرستان سرپل ذهاب است تلفنی صحبت میکنیم؛ یکی از بازماندگان زلزله که دو شــــب را تا صبح در زمینهای کشاورزی اطراف روستای «مله کبود» گذرانده اســــت؛ مردی که میگوید: «از وقتی زلزلــــه آمد همه ما از خانه هایمــــان آمدیم بیرون. دیگر جرأت نکردیم برگردیم داخل.»جمعیت روستای «مله کبود» 16 خانوار است، جمعیتی که به گفته مراد صفری دیشــــب را زیر آسمان به صبح رســــانده اند: «خانههای همه ما ویران شــــده، سقف خیلی از خانهها آمده پایین. دیگر جای زندگی نیســــت.» این شــــهروند کرمانشــــاهی از پس لرزههایی میگوید که پشــــت ســــر هم آمدند؛ هر نیم ســــاعت یک بار، پس لرزههایی که باعث وحشــــت اهالــــی شــــدند: «اینجا هوا خیلی ســــرد اســــت. خیلیها میخواستند بروند از خانه لباس گرم بیاورند، اما جرأت نمیکنند؛می ترسند سقف بریزد روی سرشان.»

او و بقیه اهالی روســــتا اما چشــــم براهند؛ چشــــم براه کمک:«االن نزدیک ظهر اســــت اما هنوز هیچ کســــی نه هالل احمــــر، نه اورژانــــس، نه امداد هیچ کســــی نیامده به روســــتای ما ســــربزند ببیند اینجا چه خبر شــــده. اصالً زندهایم یا نه. این آمارهایی کــــه تلویزیون اعالم میکند مال روســــتاها نیســــت. خبر داریــــم که هنوز بــــه خیلی از روستاها هم سرکشی نکردهاند.»او هم مثل پسرعمویش که در تهران زندگی میکند، نگران بقیه اقوام است، همه پســــرعموها و دخترعموهایــــی کــــه ازدواج کردهاند و هر کدام در یک روســــتا زندگی میکنند. آدمهایی که هنوز از

سرنوشتشان خبری نیست.

درخواست پلیس فتا ازمردم

معــــاون پلیس فتا گفــــت: از واریز پول بــــه کارتهای شــــخصی بــــرای کمــــک بــــه زلزلــــهزدگان خــــودداری کنیدســــرهنگ نوروزی با اشاره به اینکه در راستای کمک به مــــردم زلزلهزده عدهای فرصتطلب در شــــبکههای وب و شبکههای اجتماعی به دنبال کالهبرداری هستند، تأکید کرد: توصیه میشــــود که هموطنــــان تنها از طریق روشهایــــی کــــه از رســــانههای معتبــــر اعالم میشــــود، کمکهای خــــود را به دســــت مردم زلزلهزده برســــانند.

درخواســــت مــــا از هموطنــــان این اســــت کــــه در صورت مشاهده هرگونه شماره حساب فردی و شخصی، پلیس فتــــا را در جریان بگذارند تا بــــا هماهنگی مراجع قضایی این افراد تحت تعقیب قانونی قرار گیرند و اگر مبلغی به حساب آنها واریز شده، مبلغ پس گرفته شود و به دست مردم زلزلهزده برسد.

سرقت محموله چادر کذب است

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه با اشــــاره به اینکه ســــرقت محموله چادر در مسیر انتقال به مناطــــق زلزله زده صحت ندارد به ایرنا گفت: وضعیت امنیتیمناطقزلزلهزدهمطلوباست.سرهنگمحمدرضا آمویی اظهار داشت: مردم به شایعات توجه نکنند و اکنون وضعیت امنیتی منطقه مناسب است و هیچ سرقتی هم رخ نداده است. آمویی عنوان کرد: برخی از شهرهای استان کرمانشاه آسیبدیده هستند و در84 ساعت گذشته منازل آنها تخریب شــــده و وضعیت مناســــبی از نظر زیســــتی ندارند بنابراین نیازمند انضباط و همدلی هستند.

وی از مــــردم خواســــت ورودی شــــهرها را بــــاز کننــــد که کامیونهــــای حامل اقالم ضروری بموقع به دســــت زلزلهزدهها برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.