افزایش آمار تلفات

Iran Newspaper - - حـــــــوادث -

مدیر روابط عمومی پزشـــکی قانونی کرمانشـــاه گفت: بـــا توجه به دفن بدون مجوز دست کم 100 جانباخته زلزله، آمار کشتهها تا عصر دیروز به 530 نفر رسید ضمن اینکه احتمال افزایش آمار وجود دارد.

محمدعلـــی منشـــیزاده اظهار داشـــت: براســـاس گزارش پزشـــکی قانونـــی، مردم شـــهرها و روســـتاهای زلزله زده بیـــن 100 تـــا 150 نفر از جانباختگان خود را بدون اطالعرسانی و مجوز دفن کردهاند.او ناآگاهی از تبعـــات قانونـــی و حقوقی و تألمـــات روحی را مهمتریـــن دلیل دفن بدون مجوز جانباختگان توســـط بازماندگان دانست و هشدار داد که این کار پیامدهای متعددی دارد و وابســـتگان را در موضوع انحصار وراثت، بیمه ...و دچار مشکل میکند.منشیزاده از زلزله زدگان خواست بستگان از دســـت رفته خود را پس از معاینه و صدور مجوز پزشکی قانونی دفن کننـــد.وی بیان کرد: بـــا توجه به مشـــخص بودن علت فـــوت، تنها یک معاینه ظاهری روی اجساد انجام میشود که آن هم رایگان است. عالوه بر ادارات پزشکی قانونی شهرستانها، پنج تیم مدیریت بحران پزشکی قانونی اســـتان نیز در شهرســـتانهای ثالث باباجانی، ســـرپل ذهاب(دو تیم)، قصرشیرین و داالهو مستقر هستند.او به مشکالت تیمهای بحران هم اشاره کرد و گفت: ساماندهی مناسبی نشده و هیچ مکانی در اختیار تیمهای پزشکی قانونی قرار نگرفته است طوری که اکنون معاینه اجساد بیشتر در فضای باز انجام میشود.

احتمال افزایش آمار تلفات

به گفته مدیر روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، احتمال افزایش آمار کشتهها وجود دارد.براساس این آمار و با احتساب اجســـاد دفن شـــده بدون مجوز، تاکنون بین 530 تا 580 نفر در زلزله استان کرمانشاه کشته شدهاند.در جریان این زلزله 12 هزار واحد مسکونی به کلی تخریب شده و بیش از 51هزار واحد دیگر نیز آسیب دیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.