ارتش انقالبی در پیچ حوادث

Iran Newspaper - - صفحه اول - امیر دریادار حبیباهلل سیاری معاونهماهنگکننده ارتش

امام خمینی(ره) در شرایطی 29 فروردین را روز ارتــش اعــام کردنــد کــه منافقــان داخلی و معانــدان خارجی به بهانههای مختلف ســعی در انحال ارتش داشتند. چنیــن تصمیمی، بیــش از هر چیزبیانگر هوشــمندی و آگاهــی حضرت امــام (ره) اســت. ایــن هوشــمندی هــم آیندهنگری امــام (ره) دربــاره لزوم حفــظ ارتش، هم قدردانی از ارتشیانی که در مراحل انقاب با مردم همراهی کردند را نشان میدهد. این قدرشناسی ضمن تقویت روحیه، وفاداری و دلگرمی ارتشیان به مسیریابی ارتش و تنظیم رابطه آن با مردم منجر شد. مضاف بر اینکه چراغ هدایتی نصبالعین ارتشــیان و مــردم گردید. در حقیقت این پیام همه آنچه را که از یک ارتش انقابی و اسامی انتظار میرود و جایگاه متقابل ارتش نزد ملت را تبیین میکند، در خود دارد. سایر پیامهای امام خمینی(ره) در دیدار با ارتشیان در ســالهای پــس از آن و نیــز ســخنان و منویــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی و فرمانــده معظــم کل قــوا، حضــرت آیتاهلل خامنــهای (مد ظله العالی) دربــاره ارتش نیز میتواند تکملهای بر این دســتورالعمل و تطبیقدهنده آن با شــرایط روز باشد. چه هنگامی که رهبر معظم انقاب اسامی ارتش را به «کلمه طیبه» تعبیــر میکننــد و چه هنگامی کــه از ارتش با عناویــن «انقابی» و «حزباللهــی» نــام میبرنــد، راه، روش و هــدف ارتــش تبیین میشود. در آســتانه 40 ســالگی انقاب اســامی، باید گفت ارتش نیز در اســتمرار پایبندی خود بــه ارزشها، میهن، مــردم و آرمانهای اســامی در نهایت اخــاص به اجــرای مأموریتهــای متعدد پرداختــه اســت. همراهــی ارتــش بــا مــردم از دوران مبــارزات انقابــی آغــاز شــد و در اعــام بیطرفی ارتش و ســپس بیعت نیــروی هوایی با امام امت تبلور یافت. بــا اعام 29 فروردین به عنوان روز ارتش پیوند ارتشیان با ملت و انقاب مستحکمتر شد و حاصــل آن حضــور تا پای جان ارتش در دفاع از میهن و نظام اســامی در هشــت ســال دفاع مقدس بود. دالوریهای نیروی زمینــی قهرمان، شــجاعتهای عقابان تیزپرواز نیــروی هوایی، اقتدار نیروی دریایی راهبردی و چشمان همیشه بیدار و مراقب پدافند هوایی بر هیچ کس پوشیده نیست. 48 هزار شهید گلگون کفن ارتش و هزاران جانباز و آزاده ارتشــی نمود بارز دالوریها و فداکاریهای ارتش و فرزندان ارتشی ملت در راه دفاع از دین و میهن است. در دوران پس از جنگ نیز ارتش با تکیه بر معنویت به ایفای نقش حیاتی و حساس خود پرداخت. قدرت نیروهای مسلح و به طور خاص ارتش جمهوری اسامی ایران، عاوه بر ایجاد امکان حفاظت از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشــور از ویژگــی بازدارندگی برخوردار اســت. این ویژگی به عنوان یک اهــرم راهبردی در دیپلماســی منطقهای و جهانــی ایران ایفای نقش کرده و میکند. حضور موفق نیروی دریایی راهبردی ایران در دریاهــای آزاد، نمــاد اقتدارارتــش ایران اســت. حفظ امنیت مرزها در دوران حضور نیابتی دشمنان در مرزهای کشور و نقش ارتــش در دفاع از حریم حرمهای مقدس الهی نیز روایتی حماســی از عشــق و قــدرت و اعتقاد اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.