مقصد سرمایههای سرگردان

«ایران» سمت و سوی احتمالی نقدینگی جامعه پس از تحوالت ارزی اخیر را بررسی میکند

Iran Newspaper - - صفحه اول -

است سپرده ارزی، بازار مسکن و سپرده ریالی مقاصد بعدی سرمایهها - بازار سکه تا حدودی جای ارز را گرفته

درســت 10 روز پیش بود کــه صداوســیما بــا قطــع برنامــه گفتوگوی ویژه خبری، ســخنان اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس جمهوری را بهصورت زنده پس از جلسه فوقالعاده ســتاد اقتصادی دولــت پخش کــرد که در حــال توضیــح سیاســتهای جدیــد ارزی دولــت بــود. دقایقــی بعــد بــا اســتناد بــه ســخنان جهانگیــری خبــر «دالر با قیمت 4200 تومــان تــک نرخــی شــد» تیتــر یک همه رســانههای برخــط و خبر فوری همه شــبکههای اجتماعــی شــد. با اعــام این خبــر مهــم و تأکیــد معــاون اول رئیــس جمهــوری مبنی بــر اینکه از ایــن پس دالر با این قیمت در همه مبادالت بهکارگیری شــده و هر گونه قیمتگذاری خارج از این نــرخ بهمنزلــه قاچاق محســوب شــده و با برخورد شــدید دولت مواجه خواهد شــد، «ســاعت صفــر ارزی» از صبــح سهشــنبه آغــاز شــد. این شــاید تعبیری باشــد برای ســاماندهی بازار ارز و اتخاذ سیاســتهای جدید ارزی از ســوی بانک مرکزی و ســتاد اقتصــادی دولــت کــه تــاش دارد ضمن بازگشــت آرامــش به بــازار، زمین بــازی را بــرای حصــول اطمینان از پایــان فعالیت ســیاه و داللــی، جلوگیــری از رونــد خــروج ســرمایه از کشور و کنترل تأثیرات نوسانات بــر قیمتهــا و بازارهای مختلــف، تغییر دهد. از صبح سهشــنبه تاکنون ساختمان شیشــهای میردامــاد حتــی یــک لحظــه از رفــت و آمــد وزرا، رؤســای بخشهــای مختلف، مسئوالن اقتصادی، کارشناسان، صادرکننــدگان، واردکننــدگان و دیگــر بخشهای مختلف اقتصادی خالی نشده است. کارشناســان، مدیران و رؤسای ارشد بانک مرکزی در راســتای پاســخ به حجم زیاد سؤاالت و ابهامات مردم در خصوص نحــوه تخصیــص ارز و همچنیــن تدویــن و ابــاغ آییــن نامههــا و ضوابــط مختلــف ارزی، ســاعتها بــه بحــث و گفتوگــو نشســتند و بهصــورت روزانــه ایــن ضوابط را بــه بخشهــای مختلــف ابــاغ کردنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.