حمله سه کشور به سوریه بدعتی زشت در روابط بینالملل است

روحانیدرتماستلفنیرئیسجمهوریترکیه:

Iran Newspaper - - News -

عصر دیروز رؤسای جمهوری اسامی ایران و ترکیه در تماس تلفنــی، آخریــن تحوالت منطقه، بویژه حمله ســه کشــور به سوریهوروابطدوجانبهرابررسیکردند.حجتاالسامحسن روحانی در تماس تلفنی «رجب طیب اردوغان» با وی که یک روز پس از تماس تلفنی «والدیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه صورت گرفت، با اشاره به اینکه برخی از قدرتهای بزرگ غربی فکر میکنند به هر نحوی که شده باید در مسأله ســوریه مداخله کنند، حمله موشــکی اخیر امریکا، انگلیس و فرانسه به سوریه را تجاوزکارانهتوصیفواظهارکرد:اینبدعتیبسیارزشتدرروابطبینالمللاست که چند کشور قدرتمند و زورگو هر موقع خواستند به کشوری حمله کنند. وی،بهبرخورددوگانهوگزینشیاینقدرتهاباموضوعتسلیحاتشیمیاییاشاره کرد و افزود: حمات شــیمیایی چندین باره صدام به ایران اسامی و سکوت این قدرتها، برای ما بخوبی اثبات کرده که این کشــورها نســبت به ســاح شیمیایی هیچ گونه حساسیتی ندارند.رئیس جمهوری، دولت و ملت ایران را از بزرگترین قربانیان تســلیحات شــیمیایی خواند و تأکید کرد: همین موضوع باعث شــده تا دولت و ملت ایران بشدت نسبت به بهکارگیری این تسلیحات در جهان حساس باشــند و بهکارگیری این تســلیحات از ســوی هر کشــوری را شــدیداً محکوم کنند. روحانی با بیان اینکه همه باید نسبت به مسائلی که به نوعی مداخله غیرقانونی در منطقه اســت حساســیت نشــان دهند، گفت: وقتی هنوز چیزی اثبات نشده و بازرسان ســازمان منع تسلیحات شــیمیایی نتیجه تحقیقات و بررسیهای خود را اعام نکردهاند، نباید به کشــور یا کشــورهایی اجازه داده شود که دست به اقدام نظامــی بزنند.رئیس جمهوری با اشــاره بــه دخالتها و اقدامات مشــکل آفرین امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه تأکید کرد: اگر کشورهای حمله کننده واقعاً دنبــال عامان حمله شــیمیایی بودند، چرا اجازه ندادند بازرســان ســازمان منع تسلیحاتشیمیاییتحقیقاتخودراانجامدهند. وی اظهــار کرد: تمــام این تحوالت اهمیت همکاریهای مشــترک ایــران، ترکیه و روســیه را بازگو میکند. در شــرایط فعلی کاهش تنش در سوریه و عدم مداخله کشــورهای غربی به عنوان دو اصل میتواند برای ما مطرح باشــد. ســه کشــور کار بســیار سنگین و بزرگی را آغاز کردهاند و ضروری است با کمک یکدیگر به سمت دســتیابی به هدف نهایــی که بازگرداندن آرامش به ســوریه و منطقه اســت، گام برداشــته شــود.رئیس جمهوری در بخش دیگری از این تماس، با تأکید بر اینکه ترکیهبرایجمهوریاسامیایرانبهعنوانیککشورهمسایهمسلمانودوست ازجایگاهبسیارمهمیبرخورداراست،ازتعمیقروابطممتاز وروبهتوسعهتهران – آنکارا ابراز خرسندی کرد.روحانی خطاب به اردوغان، توسعه و تعمیق بیش از پیش روابط دو کشور در همه حوزههای مورد عاقه را خواست دو ملت برشمرد و تأکید کرد که تسریع در اجرای توافقات، به این روابط رو به توسعه، شتاب خواهد داد. وی همچنیــن تــداوم همفکــری و رایزنیهای ایــران و ترکیه را برای پیشــبرد اهداف صلح دوســتانه مشــترک در منطقه ضروری خواند و با اشــاره به تحوالت روزهای اخیر در سوریه اظهار کرد: دو کشور باید با تقویت همکاریهای مشترک، اجازه ندهند تنشها در این کشور افزایش یابد. روحانــی همچنین بــا قدردانی از میزبانی شایســته آنکارا از اجاس ســران ایران، روســیه و ترکیه، گفت: مبارزه با تروریســم ، پایان جنگ در ســوریه و ایجاد امنیت در منطقه از اهداف مشترک سه کشور است و معتقدم این همکاری مشترک در موضوع سوریه و تداوم روند آستانه، شرایط مناسبتری را در تحوالت میدانی در سوریه برای دستیابی به صلح ایجاد کرده که باید از آن پاسداری شود. رئیــس جمهــوری ترکیه نیــز در این تماس تلفنی، بــا تأکید بر اینکه کشــورش از گسترش و تعمیق بیش از پیش روابط تهران – آنکارا در همه عرصهها استقبال میکنــد، ابراز امیدواری کرد ســفر وزیر اقتصاد ترکیه به تهــران و نهایی کردن یک سلســله توافقات، روند افزایش حجم مبادالت دو کشــور را شــتاب بخشــد.رجب طیــب اردوغان در ادامه به وضعیت ســوریه اشــاره و با تأکید بر اینکه همکاری با ایران و روسیه برای کاهش تنش در میدان و پیشبرد روند سیاسی در سوریه برای ما همانند همیشه در اولویت است، گفت: حفظ تمامیت ارضی سوریه و جست و جــوی راهکارهای سیاســی برای پایــان دادن به وضعیت موجــود با تاشهای مشــترک امــکان پذیر اســت و تحوالت اخیر نشــان داد که ســرعت بخشــیدن به تاشهای مشــترک ایران، روســیه و ترکیه چقدر دارای اهمیت اســت.وی در این گفتوگوی تلفنی با نکوهش هرگونه بهکارگیری ساح شیمیایی، اظهار کرد: باید بازرســان ســازمان منع تســلیحات شــیمیایی هر چه زودتر کار خود را آغاز و همه طرفهابهآناندررسیدنبهحقیقتکمککنند.اردوغانافزود:همانطورکهدر اجاسسراندرآنکاراتأکیدکردیممااجازهنخواهیمدادمحافلمعلوم،سوریهرا تجزیه و در امور آن مداخله کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.