ظرفیتهای اقتصادی اکو

Iran Newspaper - - News - ابوالقاسم طهماسبی رئیس اداره امور اکو وزارت خارجه

بیســت و ســومین اجــاس شــورای وزیــران خارجــه سازمان همکاریهای اقتصادی اکو که در تاجیکستان برگزار شــد ، فرصتی بود برای اتخــاذ تصمیمات الزم جهــت اجرایــی شــدن مصوبــات و موافقتنامههــای پیشــین اکو و تصمیمگیری برای رفع موانع پیش روی این مصوبات. جمهــوری اســامی ایــران، پاکســتان، افغانســتان، آذربایجــان، قزاقســتان، قرقیزســتان، ازبکســتان، ترکیــه، تاجیکســتان و ترکمنســتان، 10 کشــور عضو اکو بــا 60 میلیــارد دالر تجارت فی ما بینــی 10 درصد تراز تجــاری منطقــه را به خود اختصــاص دادهانــد با این وجــود اجرایی شــدن موافقتنامههای این ســازمان در زمینههــای اقتصادی، بازرگانی، حمــل و نقل و انرژی میتوانــد بــه توســعه اقتصــادی منطقــه اکو و بــه تبع آن ارتقــای ســطح رفاه مــردم کشــورهای عضو منجر شــود. در این میان واگــذاری دبیرکلی اکو به جمهوری اســامی ایران برای ســه ســال پیش رو یعنی از ســال 2018 تــا 2020 کــه از مصوبــات اجــاس روز گذشــته بــود و نیز تأکید بیانیه پایانی بــر حمایت از ایران برای پیوســتن بــه ســازمان تجــارت جهانــی wto و تقبیــح تحریمهای یکجانبه اقتصادی علیه کشــورها که مانع توســعه اقتصــادی و تجارت آزاد میان ملتها اســت؛ از جملــه مقدماتــی اســت که میتوانــد محمل تاش ایران برای استفاده بیشتر از ظرفیتهای این سازمان را فراهــم آورد.منطقه اکو بــا جمعیت نزدیک به 400 میلیونــی، منابــع غنی زیرزمینــی و پیوندهــای عمیق و دیریــن میــان مردمش ظرفیــت بســیار باالیی برای تبدیل شــدن به قطب اقتصــادی تأثیرگذار در اقتصاد بینالملــل را دارا اســت. اکــو بــه عنــوان تنها ســازمان منطقــهای کــه مقــر آن در جمهــوری اســامی ایــران قــرار دارد، فرصــت مناســبی را در اختیــار دیپلماســی چندجانبه کشورمان قرار میدهد. همچنیــن بــا عنایــت بــه اینکه گســترش تعامــات با کشــورهای همســایه از اولویتهــای سیاســت خارجی کشــورمان اســت، اکــو یکــی از ســازوکارهای مناســب بــرای تحقــق این هدف محســوب میشــود. همکاری چندجانبــه بــه عنــوان مکمــل مناســبات دوجانبه در بخشهای اقتصادی و بازرگانی و حمل و نقل موجب به هم پیوســتگی بیشــتر کشــورها شــده و در نهایت به تقویت مناســبات سیاســی و افزایش تفاهــم و اعتماد بین آنها و تحکیم دوستی بین آنها منتهی میشود. بر این اســاس شایسته اســت که ایران در دوره مسئولیت دبیرکلــی اکــو بیشــترین تــاش را در راه تحقــق ایــن اهداف به کار بندد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.