فاضل میبدی: راه حل مشکالت، گفتوگو در داخل و خارج است

Iran Newspaper - - News -

عضــو مجمــع محققیــن و مدرســین حــوزه علمیــه قــم، یکــی از آفتهــا و تهدیدهــای بــزرگ کشــور را گفتوگــو نکــردن در عرصــه عمومــی و قبــول نداشــتن جریانهــای سیاســی از ســوی یکدیگــر دانســت و گفــت: کشــورها در مســائل اختافــی بــا یکدیگــر مذاکره و گفتوگــو میکننــد و ســعی میکنند که مواضــع خــود را حفظ کنند، چــرا که در ایــن مذاکــرات و گفتوگوها بســیاری از مشــکات حــل میشــود، بنابرایــن در عرصــه داخلی هــم باید ایــن کار انجام شــود. به گــزارش ایرنا، حجتاالســام محمدتقی فاضل میبدی با بیان اینکه هرکــس در هر عرصه و جایگاه سیاســی بایــد احتمــال بدهــد کــه فــرد مقابل او درســت بگوید، تصریح کرد: متأســفانه در جامعــه مــا احتمــال درســتگویی رقیــب و اشــتباه فکــر کــردن مــن وجود ندارد، فکر میکنیم هر چه ما میگوییم درســت و هرچه دیگری میگوید، غلط است. انحصارطلبی جناحهای سیاسی همیشه از این بابت بوده که آفت بسیار بزرگی است. وی بــا بیــان اینکــه هیچ زمانــی نبود که پیامبر(ص) بــا مخالفان خود مخالفت کنــد و آنــان را از عرصه خارج کند، بلکه آنــان را بــا ادلــه قــوی متقاعــد میکرد، اضافه کرد: بنابراین هنوز هم دیر نشده و باید در عرصههــای مختلف به مردم نشــان دهیم که اهل یــک قبله، قبیله و ملت هســتیم. یکی از مشــکات کشــور ما تکصدایی اســت یعنــی هر گروهی کــه بــه حکومــت میرســد، میخواهــد صدای او بیشــتر باشــد که اینجا مشکل پیدا میشود. این استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه اکنون باید به هر روشی که شده با منطق گفتوگــو و مذاکره با دنیا ســعی کنیم، گفــت: برجــام شکســت نخورد و کســی از برجــام خــارج نشــود، راهــی هــم جز گفتوگــو نداریــم. نمیتوانیم بجنگیم بــا منطــق موشــک هیــچ چیــزی حــل نمیشــود بلکه فقط با منطق گفتوگو مشکات قابل حل است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.