صدور مجوز استفاده از فاینانس برای احیای دریاچه ارومیه

Iran Newspaper - - News -

عیســی کالنتــری از صــدور مجــوز بــرای اســتفاده از فاینانــس بــا هــدف احیــای دریاچــه ارومیــه خبــرداد امــا تأکیــد کرد:«بعید اســت بتــوان دراین خصوص موفق بــود.» بهگزارش «ایران»، «عیســی کالنتری» رئیس ســازمان محیط زیســت کشــور در نشســت مشــترک نماینــدگان مجلــس بــا رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه گفــت: دریاچــه ارومیــه ســاالنه 40 سانتیمتر کاهش آب داشته که کاهش ارتفــاع آب از ســال 79 و 0۸ آغــاز شــد، یعنی از ســال 77 ارتفاع آب ١.۸7۳١ متر ازســطح دریــا بــود؛ ضمــن آنکــه دریاچه ســاالنه حدود 75 ســانتیمتر تبخیــر دارد. او بــا اشــاره به مســدود کــردن ورودی آب بــه دریاچه ارومیــه، گفت: کاهــش بارش و بارندگــی بــه میــزان 25 درصــد در طــی سالیان گذشته و مســدود کردن ورودیها در دریاچه سبب شد تا سطح آب دریاچه ارومیهکاهشیابد.متأسفانهاینمسألهدر تمامی تاالبهای کشــور نیز حاکم اســت. وی گفت: رئیس جمهوری در ابتدای سال 92 نسبت به احیای دریاچه ارومیه در حد اکولوژیــک آن تأکیــد کردند، زیــرا به هیچ وجه نمیتوان به شــرایط گذشــته دریاچه دست پیدا کرد؛ متأسفانه حدود هزار و 0۳ کیلومتر مربع در جنوب شــرقی دریاچه از رســوب زرینه رود پر شــده است، لذا ظرف 6 ماه برنامهریزی شــد که شــرایط دریاچه به وضعیتی بازگردد که بتوان از بلند شدن غبارنمکازدریاچهجلوگیریکرد. کالنتــری بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه تدویــن شــده بــرای احیــای دریاچــه 0١ ساله است، گفت: اگر روند گذشته تاکنون ادامــه پیدا میکــرد امــروز شــرایط دریاچه کامالً خشک و بیآب بود، البته برنامه احیاء پرهزینــه بوده و قــرار بود ظرف 0١ ســال ۸١ هزار میلیارد تومان به احیاء تخصیص پیدا کند، اما با توجه به مشکالت دولت تنها 5۳ درصد منابع تأمین شد، البته برای استفاده از منابــع خارجی و فاینانس هم مجوزهای الزم از ســوی ســازمان برنامــه صادر شــده است، که بعید است بتوان دراین خصوص موفقبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.