پرداخت ارز به دانشجویان خارج از کشور در مقاطع عالی

Iran Newspaper - - News -

مســأله ارز دانشــجویی آنقــدر بــرای دانشــجویان خارج از کشور مهم بوده که خیلی از آنها همزمان با افزایش قیمت ارز بــه صفحــه اینســتاگرام وزیــر علــوم هجــوم بردند تــا از این طریــق اعتراض خود را به گوش منصور غالمی برسانند. دانشــجویان با هشــتگ نه به حــذف ارز دانشــجویی نوشــتند که وزیر علــوم باید در این باره چارهاندیشــی کند .مسئوالن وزارت علــوم میگوینــد، ســازکار گرفتن ارز برای 0۸ هزار دانشجویی ایرانی که در خارجازکشورتحصیلمیکنندمشخص شده اســت. آنطور که معاون وزیر علوم میگویــد خبــری از ارز دانشــجویی آزاد نیســت و همه دانشــجویان میتوانند از ارز دولتی استفاده کنند. با این حال هنوز مسئوالن وزارت علوم با مسئوالن بانک مرکــزی جلســه دارنــد تــا ســازوکارهای اجرایی پرداخت ارز به همه دانشجویان مشــخص شــود . رئیــس ســازمان امور دانشجویان وزارت علوم در گفت و گو با خبرنگار «ایران» اعالم کرد دانشجویان کارشناســی ارشــد و دکتــرا میتواننــد از ارز دولتی اســتفاده کنند اما دانشجویان کارشناســی صبــر داشــته باشــند تــا مــا بــا بانــک مرکــزی جلســهای بگذاریــم . میخواهیــم ارز دانشــجویی را شــفاف کنیــم . مجتبــی صدیقــی در واکنش به اینکهسرانجام ارزدانشجوییچهخواهد شد، گفت :«رســیدگی به ارز دانشجویی در دســتور بررســی اســت و ما جلســه با بانک مرکزی خواهیم داشت تا موضوع دانشجویان و میزان ارزی که میخواهیم به آنهــا بدهیم هر چه زودتر مشــخص شــود با این همه هر دو هفته یکبار، یک هزار تقاضــای دانشــجویان را تأیید و به بانک اعالم میکنیم و صحبت کردهایم این ظرفیت را افزایش دهیم. بخشنامه بانک مرکــزی، در شــرایط فعلی همان بخشنامهای است که ما طی سال گذشته براساس آن اقدام میکردیم.» وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود 5١ هــزار دانشــجو پرونــده ارزی در وزارت علــوم دارند اعالم کرد :«حدود 2 هزار دانشجو بورسیه دانشگاهها هستند و 400 دانشجو همفرصتمطالعاتیکاملدارند.البته آمــار وزارت امور خارجه میگوید چیزی در حدود 70 تا 0۸ هزار دانشجوی ایرانی در خــارج از کشــور مشــغول به تحصیل هســتند. ما آمــار دقیقی از دانشــجویان ایرانی خارج از کشور نداریم، با این همه باید با بانک مرکزی به نتیجه برســیم تا بتوانیم اطالعات دقیقتری اعالم کنیم. صدیقی درباره مقصد دانشجویان ایرانی گفت : هــم اکنــون توزیع دانشــجویان به کشورهای دیگر تغییر کرده است سابق بر این امریکا مقصد دانشجویان ایرانی بود اما هم اکنون به دلیل تغییر سیاستهای مهاجرتیامریکادانشجویانبهکشورهای آســیایی و اروپایــی مثــل هندوســتان و مالزی میروند . وی دربــاره آخریــن رونــد صــدور ارز دانشــجویی اظهار داشــت : بخشــنامه بانک مرکزی، در شــرایط فعلی همان بخشــنامهای اســت کــه مــا طی ســال گذشته براســاس آن اقدام میکردیم. مــا بــه همــه دانشــجویان ایــن ارز را میدهیم . در حقیقت به دانشــجویان مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتری که با هزینه شــخصی خودشــان در خارج از کشــور تحصیــل میکننــد مبلغــی پرداخت میشــود که این مبلغ ماهانه ١000 دالر به ازای دانشــجو، 00۵ دالر به ازای هر یک از اعضای همراه دانشجو، پرداختمیشود. مجتبی صدیقی افزود: همین طور شهریه دانشــگاهی ســاالنه معــادل 000۵١ دالر پرداخت میشــود و اخیــراً امکاناتی، برای کســانی قبالً از این ارز استفاده نمیکردند و هم اکنون مایل هستند که استفاده کنند، پیشبینی شــده اســت. جهت اطالع آنها اعالم میکنم که تسهیالت الزم پیشبینی شــده اســت بــدون حضــور دانشــجو یــا متقاضی یا خانــواده وی، این امکان وجود دارد کــه مــدارک را در روی ســایت نشــا بارگذاریکنند. معــاون وزیــر علــوم بــه مدارکــی کــه دانشــجویان بایــد ارائه کنند اشــاره کرد و گفــت: گواهــی اشــتغال به تحصیــل در دانشگاه معتبر، ویزا و قسمتهای ورود و خروج گذرنامه مدارکی است که باید روی ســایت بارگذاری کنند و همزمان مدرک گواهی اشتغال به تحصیل را روی سایت «تــاک» وزارت امــور خارجه قــرار دهند، تــا نمایندگی جمهوری اســالمی آن را به صورت آنالین تأیید کند. صدیقــی افــزود: خوشــبختانه هــم وزارت امــور خارجــه هم ســازمان امور دانشــجویان و هم بانک به این ســایت دسترســی دارنــد، هیــچ نــوع کاغــذ دیگــری رد و بــدل نمیشــود و نیــاز به تأیید حضــوری در ایران و یــا در وزارت امور خارجه ندارد مســتقیماً براســاس تأییــدی که ما بــرروی گواهی اشــتغال انجام میدهیم، بــه تدریج و به نوبت بانکهــای عامــل پرداخــت را انجــام میدهند. رئیس ســازمان امور دانشــجویان افزود: دانشــجو نیز مجاز اســت کــه در ابتدایی کــه تقاضا میکند شــعبه بانــک را خود مشخص کند که شعبه، یا بانک سامان اســت یا بانک تجــارت، دانشــجو در هر محلــی کــه در کل ایــران مایل اســت ارز را از یکــی از ایــن شــعب دریافــت کنــد، آن شــعبه را مشخص میکند زمانی که ســازمان، کد تأییــد را به دانشــجو اعالم میکنــد، خانواده دانشــجو میتوانند به همان شعبه مراجعه کرده و با پرداخت مبلــغ ریالــی، ارز را دریافــت کننــد و بــه دانشجوارسالکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.