وارداتصافیدیالیزبهخاطرکیفیتپایین محصوالتتولیدداخلاست

Iran Newspaper - - News -

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح روز گذشته برای پاسخ به سؤاالت نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه وعلیرضا محجوبنمایندهمردمتهراندرنشستعلنیمجلسشورای اســالمی حاضر شــد. به گزارش خانه ملت، دکتر سیدحســن قاضیزاده هاشــمی با حضور در بهارســتان در پاسخ به سؤال نادر قاضیپور درباره اینکه چرا با وجود تولید صافــی دیالیــز در کشــور مجــوز واردات صادر میشــود، توضیــح داد: مــواد اولیه این صافیها از خارج از کشــور میآید و آنچه مهم اســت فایبرهایی است که در صافیها مورد استفاده قرار میگیرد و سم را تصفیه میکند. کسی که کلیهاش از کار افتاده باید با استفاده از کلیه مصنوعی سموم را تصفیه کند. ما در این زمینه تولیدی نداریم و این همان ســرهم کردن و صنعت مونتاژ اســت ولی ما آن را بهعنوان تولید داخل قبول کردیــم. او گفت: در حال حاضر دو شــرکت داخلی ســه میلیــون و 00۶ هزار صافی را تولید میکنند در حالی که مصرف ما در ســال ۵.۴ میلیون عدد اســت. ضمن اینکه ۸2 درصد بازار کشــور دست بخش خصوصی و مابقی دست ماست. وزیر بهداشت با بیان اینکه در حوزه دارو، تجهیزات و درمان تنش و التهابی وجود ندارد، یادآور شد: شعار امسال حمایت از تولید داخل است و کسی نباید از آن سوءاستفاده کند و جنس کم کیفیت را به دو برابر قیمت بفروشد. ما که ثابت کردهایم طرفدار حمایت از داخل هســتیم و به همین خاطر انقالب کردیم و چهل سال عمرمان را گذاشتیم اما تولید داخل در واقع تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا انتهاست که به معنی ثروت آفرینی و ارزآوری برای کشــور اســت. قاضیزاده هاشــمی با بیان اینکه در پنج ســال گذشــته 20 میلیون صافی دیالیز مورد استفاده قرار گرفته در حالی که کمتر از 00۵ هزار عدد وارد شده، عنوان کرد: من میتوانم طبق قانون 0١ درصد از این نیاز را از خارج وارد کنم در حالی که تا االن کمتر از سه درصد از خارج وارد شده است اما مشکل آنجاست که بخش خصوصی عالقهای ندارد تولید داخل را با دو برابر قیمت بخرد و اگر بخواهیم این اجبار را ایجاد کنیم انحصار و ظلم به جیب مردم است. او با اشاره به اینکه مسیر طی شــده از ســوی وزارت بهداشت در این حوزه مســیر قانونی و درستی بوده، افزود: وقتی تولیدکننده حاضر نیست قیمت را پایین بیاورد ما هم با قیمت پایین و کیفیت بهتر همان کاال را وارد میکنیم. وزیر بهداشت با اشاره به صحبتهای نادر قاضیپور نماینده ارومیه، گفت: من در کالس اول دبیرستان معلم خطی داشتم که نخستین آموزش او به ما این بود که 0۴ صفحه بنویسید «توانا بود هر که دانا بود» و هفته بعد هم به ما گفت «با ادب باش تا بزرگ شــوی». اینجا مجلس شــورای اسالمی است و من بهعنوان وزیری که منتخب شما هستم میگویم اگر هم نیستی باید نشان دهی عصاره فضایل ملت هســتی. مردم ارومیه شأنشان باالتر از این است که شما اینجا به وزیر تهمت بزنید. وی افزود: من همین جا از رئیس قوه قضائیه میخواهم به این تهمتها رسیدگی کند. این آقا دفعه اولش نیست این حرفها را میزند. یا او راست میگوید و من حق ندارم وزیر باشــم و جایم پشــت میلههای زندان اســت یا او دروغ میگوید و جایش پشت میلههای زندان است. قاضیزاده هاشــمی اضافه کرد: رفتار ما باید اســالمی باشــد، ما متدین و مســلمان هستیم و نباید هر حرفی را که دهانمان باز میشود مطرح کنیم. من و بقیه وزیران دو میلیون و 900 هزار تومان حقوق میگیریم، چطور رفتار کردهاید که همه رسانهها جور دیگری میگویند. کسی باورش میشود من حقوق دانشگاه را میگیرم در حالی که با یک عمل پیوند چشم نیم ساعته 0١ برابر این حقوق را در یک روز کسب میکنم اما آمدهام که برای کشــورم کار کنم. من از خانواده شــهدا خجالت میکشــم که این حرفها مطرح میشود. وی اضافه کرد: شما (نماینده ارومیه) از عدهای افراد حداقل طلبکار دفاع میکنید که قیمت باال و کیفیت پایین ارائه میکنند، این نکبت است و نه نظارت و انتظار دارید من جواب ندهم. ما آمدهایم کار کنیم و خدمت کنیم. وزیر بهداشــت ادامه داد: چرا از رهبری هزینه میکنید، آیا رهبری از این نوع تولید داخل حمایت میکند؟ ایشان توی دهان کسی میزند که به اسم تولید داخل از آن موضوع سوءاســتفاده کند. ایشان در جمع اعضای جهاد دانشگاهی به من گفتند اگر به همه ســخت میگیری به اینها بیشــتر ســخت بگیر چرا که باید باالترین اســتاندارد دنیا را رعایت کنند. وی ادامه داد: ما جیب مردم را خالی میکنیم و این معنایش حمایت از تولید داخل نیســت. من اختیــار دارم 0١ درصد مجــوز واردات بدهم و اگر مجلس بــه صــورت قانونی این حکم را پس گرفت طبق وظیفه به قانون عمل میکنم. وزیر بهداشت در پایان اظهار کرد: حرفهایی که آقای قاضیپور میزند آیا غیر از این است که ما دزد هستیم، آن وقت اسم خومان را میگذاریم مسلمان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.