کاوه مدنی بهدلیل عدم رضایت پدر و مادرشاستعفاکرد

Iran Newspaper - - News -

رئیــس فراکســیون محیــط زیســت مجلــس گفــت کــه طبق اظهــارات رئیــس ســازمان حفاظت محیــط زیســت، وزارت اطالعــات و برخی دســتگاهها درباره جاســوس بودن فعاالن بازداشتشــده محیــط زیســت اختالفنظــر دارند. بهگــزارش ایســنا «محمدرضا تابش» در تشــریح نشست مشــترک اعضای فراکسیون محیط زیست و فراکسیون شفافســازی مجلس با کالنتری رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: در خصوص بازداشت فعاالن محیط زیستی طبق اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نقل قولها در این مورد بسیار است؛ برخی دستگاهها تعدادی از این افراد را متهم به جاسوســی کردهاند، اما نظرات کارشناســی وزارت اطالعات تقریباً برخالف آنها است. او گفت: البته در خصوص استعفای آقای کاوه مدنی نیز آقای کالنتری تأکید کرد که با وجود فشارهای به وجود آمده ایشان تمایل به ادامه فعالیتها در محیط زیست داشــت اما بهدلیل عدم رضایت پدر و مادرش اســتعفا کرد. پدر و مادر کاوه مدنی بهدلیل اینکه دارای یک فرزند بودند راضی به ادامه فعالیتهای وی نشدند اما کاوه مدنی اعالم کرده است که در هر حال یار و مددکار محیط زیست کشور در هر نقطه از دنیا خواهد بود. تابش گفت: در خصوص سایر فعاالن بازداشت شده نیز رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت تأکید کرد که با وجود اینکه هیأتی ۴ نفره از سوی رئیس جمهوری برای پیگیری این موارد مأمور شده است، اما در جریان نیستیم. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: ماهیت برخی مسائل و مشکالت به وجود آمده برای فعاالن محیط زیست تخصصی بوده و باید مراجع ذیربط مسائل را بررسی کنند، اما حواشی آن و توجیه افکار عمومی مسأله مهمی بوده که اگر به آن توجه نشود تبعات سوءیی برای کشور دارد بنابراین فراکسیون محیط زیست نیز در این خصوص گزارشــی را با اســتفاده از اظهارات کارشناسی صاحبنظران آماده کرده که طی روزهای آینده به رؤسای سه قوه تقدیم خواهد شد. تابش همچنین گفت: در مالقاتهای صورت گرفته فراکســیون محیط زیست در عیــد بــا رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهــوری، معاون اول رئیس جمهــوری، وزیر اطالعــات و رئیــس مجلس در ایــن موارد گشــایشهایی صورت گرفــت بنابراین امیدواریــم موضــوع بــرای افــکار عمومی تبییــن شــده و خانوادههــا از بالتکلیفی فرزندان خود نجات پیدا کرده و اگر مراحل بازجویی تمام شــده مکالمات تلفنی میان افراد و اعضای خانواده آنها صورت گیرد. او گفت: در تمام کشــورها مســائل امنیتی را تبدیل به موضوعات سیاســی و موارد سیاســی را به مســائل اجتماعی و عــادی تبدیــل میکنند اما در کشــور ما مســائل اجتماعی تبدیل به مــوارد امنیتی میشــود. تبعــات ایــن عملکرد این اســت که نهادهــای مردمــی و NGO ها برای فعالیت در این عرصه دچار تردید میشوند ضمن اینکه فرار مغزها نیز در کشور افزایــش پیدا کــرده و اعتماد میان مردم و حاکمیت در صــورت عدم توجیه افکار عمومی نسبت به اقدامات کاهش پیدا میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.