پارسال بیش از 790 هزار شغل ایجاد شد

Iran Newspaper - - News -

مرکز آمار ایران اعالم کرد: در سال گذشته تعداد شاغالن به 23 میلیون و 378 هزار و 613 نفر رســید که نســبت به سال پیش از آن 0۹7 هــزار و 561 نفــر افزایــش یافته است. بر اساس یافتههای این مرکز که به تازگی منتشر شده اســت، نرخ بیکاری در ســال 13۹6 برابــر 1.21درصد بوده که این شاخص نسبت به ســال قبل 0.3 درصد کاهش یافته است. پارســال 40.3 درصد جمعیت01 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعــال بودهاند؛ یعنی در گروه شــاغالن یا بیکاران قرار گرفتهاند. روند تغییرات نرخ مشــارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ در ســال 6۹ نســبت به سال قبل از آن برابــر ۹.0 درصــد افزایش یافته و در مقابل روند تغییرات نرخ بیکاری نشــان میدهــد این شــاخص، نســبت به ســال پیشــتر از آن 0.3 درصد کمتر شده است. همچنیــن نرخ بیــکاری جوانــان 15 تا ۹2 ساله نیز بیانگر آن است که 25.3 درصد از فعــاالن این گروه ســنی در ســال 13۹6 بیکار بودهاند که نســبت به سال قبل 0.6 درصــد کاهــش یافتــه اســت. همچنیــن براســاس اعــالم مرکز آمار ایران، نســبت اشــتغال در ســال 13۹6 به 35.5 درصد رســید که نســبت به ســال 13۹5 افزایش یک درصدی داشــته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان میدهد که پارسال 10.4 درصــد جمعیــت شــاغل، به دالیل اقتصادی (فصــل غیرکاری، رکــود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر) کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجــام کار اضافی بودهاند؛ ایــن در حالی است که 38.8 درصد از شاغالن 51ساله و بیشتر ۹4 ســاعت و بیشتر در هفته کار کردهاند. بررســی اشــتغال در بخشهای عمــده اقتصــادی نشــان میدهد کــه در ســال 6۹31، بخــش خدمــات بــا 50.4 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.