تعریف بن خرید در نمایشگاه کتاب

Iran Newspaper - - News -

حمید درخشــان نیا رئیس ســازمان ثبت احوال کشور دیروز گفت : کارت هوشــمند قابلیت های فراوانــی دارد که یکی از آنها در نمایشگاه کتاب امســال مورد استفاده قرار می گیرد. وی افــزود : در نمایشــگاه کتاب اعتبــار بن خرید کتاب روی کارت ملی هوشــمند اجرا خواهد شد. رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: بزودی کارت هوشمند ملی در دفاتر اسناد رسمی و در تنظیم سند استفاده میشود. وی گفت: ثبت احوال در ســالیان اخیر تحوالت زیاد و نوینی داشته است و از نظر فناوری و توسعه الکترونیک در رتبههای اول قرار دارد. ■ امکانصدور5.2میلیونکارتهوشمندملیروزانهبهصورتسهشیفت درخشــان نیــا با بیان اینکــه یکی از پروژههای مهم ثبت احوال که وزیر کشــور نیز بر آن تأکید داشــته اســت، پروژه کارت هوشمند ملی بود که موفق شدیم با وجود وقفه این مهم را از ســال 94 ســرعت ببخشــیم، گفت: امروز بیش از 42 میلیــون نفــر عملیات پیــش ثبتنام را انجــام داده و 40 میلیــون نفر نیز عملیــات تکمیــل ثبتنام را انجام دادهانــد که برای 38 میلیــون نفر از آنها کارت ملــی صادر شــده اســت؛ این در حالی اســت کــه 60 میلیــون نفر واجد شــرایط هســتند و اگر ســازمان برنامه و بودجه همکاری الزم را در تخصیص ســال 96 انجــام دهــد ثبــت احوال میتوانــد تمــام وظایف خــود را به خوبی انجــام دهــد و امســال پایان پــروژه کارت هوشــمند را اعام میکنیــم چرا که ظرفیــت تولیــد کارت ملی هوشــمند افزایش یافته و میتوانیــم 2.5 میلیون کارت در روز بهصورت سه شیفت صادر کنیم. وی با بیان اینکه کارت هوشمند ملی قابلیتهای زیادی دارد، اظهار کرد: یکی از اقدامهــای مهــم در ســال 97 این اســت که با توجــه به آنکه تعــداد زیادی از هموطنان کارت هوشــمند دریافت کردهاند، به سمت بهرهبرداری از این کارت پیش رویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.