450 آژانس محدوده طرح ترافیک در آستانه تعطیلی

با 7 برابر شدن نرخ طرح ترافیک صورت می گیرد

Iran Newspaper - - News -

تا 2 روز دیگر مهلت قانونی طرح ترافیک سال 96 تمام میشــود. اما تاکنون هیچ رانندهای موفق به دریافت طرح ترافیک جدید نشده است. البته درباره اینکه این مهلت تمدید خواهد شــد، یا نه؟! هنوز شــهرداری تهران واکنشی نشــان نداده! اگرچــه پورســیدآقایی، معــاون حمل و نقــل ترافیک شــهرداری تهــران چندی پیش درصحن شورای شهر با قاطعیت از اجرای طرح جدید از اول اردیبهشــت مــاه خبر داده بود. با این حال، همچنان اعتراضات نســبت به نرخ طرح ترافیک ادامــه دارد. دیــروز جمعــی از رانندگان آژانسها و اعضای اتحادیه آژانسداران در مخالفت با افزایش چند برابری نرخ طــرح ترافیک، در مقابل شــورای شــهر تهــران تجمــع کردند. مبلغ تمام شــده طــرح ترافیک برای راننــدگان آژانسها در ســال گذشــته حدود 600 هزار تومان بــوده که در طرح جدید بــا افزایش چند برابــری بــه بیــش از 4 میلیــون تومــان رسیده اســت. براســاس مصوبه شورای شهر، در طرح ترافیک 79، آژانسداران از تخفیف 50 درصدی برخوردارند که با توجه به مبلغ 8 میلیون تومانی ورود به طرح (طبق جدول پیک ســفر و معاینه فنی ویژه) آنها موظف به پرداخت بیش از 4 میلیــون تومــان هســتند. آنطور که نایب رئیــس اتحادیه اتومبیــل کرایهای تهــران بــه «ایــران» میگوید، بــا اجرای ایــن طــرح عمــاً فعالیــت حــدود 450 آژانس که در محدوده طرح ترافیک قرار دارند، تعطیل میشود. چراکه فعالیت در محدوده برای آنها به صرفه نخواهد بود، هماکنون روزانه بیش از 10 هزار سفر شهری تنها از طریق آژانسها در داخل محدوده طرح انجام میشود! ■ خســارت مالی یک میلیــارد و پانصد میلیونتومانیبهآژانسها

در ایــن آژانسهــا حــدود 10 هــزار راننده فعالیت دارند که بهطور متوســط هــر کدامشــان روزانــه 150 هــزار تومــان درآمــد کســب میکنند، با ایــن توصیف بیــش از یک میلیــارد و پانصــد میلیون تومان خســارت مالی بــه آژانسها وارد میشــود. هماکنون بیش از هــزار و 700 آژانــس در تهــران فعالیــت دارنــدًکه با اجــرای طرح ترافیک جدیــد، عما یک ســوم آنها تعطیل میشــوند.بهگزارش خبرنگار «ایران»، رانندگان معترض به افزایش نرخ طرح ترافیک معتقدند که با راهاندازی تاکسیهای اینترنتی، تعداد مسافران آژانسها بسیار کاهش یافته و براین اســاس اگر بخواهند نــرخ کرایهها را هــم مطابق ایــن افزایــش قیمت باال ببرنــد، عمــاً همه مســافران خــود را از دســت خواهنــد داد. فرشــاد یغماییان، نایــب رئیــس ایــن اتحادیــه بــر همیــن مبنا اعام میکند کــه درصورتی که این نرخها تعدیل نشــود، بهناچار باید همه آژانسهــای داخــل محــدوده مرکزی را تعطیــل کــرده و هیچ ســفری نیز داخل محدوده طرح ترافیک انجام نشود.

«تــردد تاکســیهای اینترنتــی، بــازار آژانسهــا را کســاد کــرده اســت.» ایــن اعتراضی اســت کــه در چنــد وقت اخیر بارهــا از زبان رانندگان آژانسها شــنیده شده است. آنها میگویند که توان رقابت با نرخ تاکســیهای آناین را ندارند و به همیــن علت هماکنون حدود 40 درصد مســافران خود را از دســت دادهاند. آنها حتــی بههمیــن علــت، افزایــش نرخی هــم نداشــتهاند. یغماییــان میگوید که آژانسهــا طــی ایــن دو ســال بهعلــت همیــن بــازار رقابتی هیچ گونــه افزایش نرخی نداشتهاند. از 6 ماه پیش نیز، همه آژانسها با نــرخ آزاد فعالیت میکنند. یعنی هر آژانس با توجه به منطقه کاری و نــوع فعالیت، مبلــغ دریافتی خــود را تعیین میکنند. براین اســاس نرخها از آژانســی به آژانس دیگر متفاوت است و آژانسها برمبنای رقابت، از مســافران، هزینه دریافت میکنند.

جالــب اینکــه بســیاری از مســافران اذعــان میکننــد کــه در چنــد مــاه اخیر، هزینــه برخــی آژانسهــا از تاکســیهای اینترنتــی بــه مراتــب پایینتر بــوده و در نقاطی ترجیح دادهاند به جای تاکســی آناین، از آژانس اســتفاده کنند. «خانم مهــدوی» کــه در چنــد وقــت اخیــر، بــه جای تاکســی آناین به ســراغ آژانسها رفتــه میگوید: من مشــتری پروپا قرص تاکسی اینترنتی بودم، یک روز در ساعت اوج ترافیک، چندین مرتبه درخواســت تاکســی آنایــن دادم، اما بــه مدت یک ســاعت، همــه درخواســتهایم رد میشــد، در نهایــت یک خودرو، مســیر ســیدخندان بــه امیرآبــاد شــمالی را 15 هــزار تومــان اعام کــرد، درحالیکه من همیشــه این مســیر را 8 هــزار و 500 تا 9 هــزار تومــان میپرداختم، همــان زمان بــا یــک آژانــس تمــاس گرفتــم و نــرخ این مســیر را 10 هــزار تومان اعــام کرد. امــا خب خیلیهــا برخاف مــن به این تاکســی عادت کردهانــد و همچنان فکر میکنند که نرخ آژانسها باالتر است.» ■ بــا اجرای ایــن طرح مــا شــغلمان را از دستمیدهیم

یــک راننــده آژانــس میگویــد: «مــا بــه ایــن وضــع اعتــراض داریــم چراکــه اغلبمــان شــغلمان را از دســت میدهیــم. مــا نمیتوانیــم روزانه طرح ترافیــک بخریم آنهم با قیمــت باال، 18 هزار تومان خرید روزانــه برای رانندهای کــه روزانــه 50 هــزار تومان درآمــد دارد، بدون احتساب هزینه بنزین و استهاک خــودرو، فاجعــه اســت. در شــرایطی کــه دولــت همــه تاشــش را میکنــد تا بیکاری ریشــه کن شــود، چــرا باید با این کار، بــه آمــار بیــکاران دامــن زد، شــغل ما ارتباط مســتقیمی با هزینــه خانوارها دارد. وقتــی راننــده، کرایــه را بــاال ببــرد، فشــار اصلی بر مردم وارد میشود. آنها هــم ترجیــح میدهنــد قیــد آژانسهــا را بزننــد. مــا همیــن االن با رکود شــدید مســافر مواجهیم، چندین بــار اعتراض کردیم و نامه نوشتیم، اما نتیجه چه شد، تقریبــاً هیــچ!!! روز به روز هــم بر تعداد تاکســیهای آنایــن افــزوده شــد، بدون آنکه کسی به فکر کار و کاسبی ما باشد.»

بهگفتــه یغماییــان، اتحادیــه آژانــسداران تاکنــون بالــغ بــر 5 نامــه بــه ســازمانهای مختلــف همچــون فرمانداری، اســتانداری، دیــوان عدالت، ســازمان بازرســی کل کشــور و وزارت صنعت و معدن ارســال کرده است، اما جــز نامــه دو روز پیــش وزارت صنایع به سازمان حمایت از مصرفکننده که هنوز محتویات آن مشخص نشده، هیچ کدام پاسخی به اعتراضات آنها ندادهاند.

او میگویــد کــه رانندگان تــوان مالی پرداخــت ایــن مبالــغ را ندارنــد، حتــی تعداد زیادی از آنها هنوز درگیر پرداخت قسط طرح ترافیک سال گذشته هستند. بنابراین مدیــران آژانسها به ناچار این مبالغ را بهحساب اتحادیه ریخته و برای آنها طرح دریافت میکردند، که اگر این مبالغ تعدیل نشــود، این روند هم قطع شده و راننده موظف به پرداخت هزینه طرح ترافیک خواهد بود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.