۰4۱هزار بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:

Iran Newspaper - - News -

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پــرورش گفــت: 0۴1 هــزار کــودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. مــا آماده همــکاری با نهادهــای مربوط هســتیم تا با همافزایــی و البته پیگیری متمرکز بتوانیم کار بازگشت این کودکان را به مدرسه به نتیجه برسانیم.

رضــوان حکیــمزاده بــا بیــان اینکه آمــوزش و پــرورش بهعنــوان متولــی اصلــی انســداد مبــادی بیســوادی و بازماندگان از تحصیل فعالیت میکند به ایســنا، اظهار کرد: الزم است مابقی دســتگاهها از انجــام فعالیتهــای مــوازی در این زمینه اجتنــاب کنند. به نظــر میرســد اگر همــه بپذیرنــد تولی گــری اصلی برعهده ماســت و دیگران میتواننــد بــه مــا کمــک کننــد شــاهد دستاوردهای بهتری خواهیم بود.

وی افــزود: مجموعــه اقدامهای ما از ســال 92 منجر به بازگشت و آموزش 3۴1 هــزار کــودک بازمانــده از تحصیل به نظام آموزش رســمی شــده است و نرخ ثبتنام در دوره ابتدایی به 98.13 درصد در سال ۶9 رسیده است.

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مجموعه اقدامهــای انجــام شــده و مشــکاتی کــه کــودکان بازمانــده دارنــد، گفــت: انتظار ما این اســت که همــه نهادهای ذیربط بــا آموزش و پــرورش همکاری داشــته باشــند. از جملــه مهمتریــن اقدامهایی که دراین زمینه انجام شده تشکیل شــورای راهبری انسداد مبادی بیســوادی در استانها به منظور تسریع و تسهیل در امور است.

حکیــمزاده ادامــه داد: البتــه شــیوه نامه اجرایی انســداد مبادی بیســوادی در ســال 92 بــه ادارات کل اســتانها ارســال و دبیرخانــه کشــوری آن در آذربایجان شرقی مســتقر شده است و ما متناسب با شرایط، برنامه عملی در اســتانها پیاده کردهایم. هر ســاله آمار بازماندگان از تحصیل را به تفکیک در اختیار اســتانها قرار میدهیم و از آنها میخواهیــم این کــودکان را به صورت مــوردی مــورد توجــه قــرار داده و بــه مدرسه برگردانند.

وی دربــاره آمــار بازمانــدگان از تحصیــل و اختافات آماری موجود در این زمینــه نیز گفت: فهرســت موجود کــه در آن بازمانــدگان بــا مشــخصات کامل احصاء و درج شــده رقم 0۴1 هزار بازمانــده از تحصیــل را نشــان میدهد که تمام تاش ما این اســت با بررســی نقطــه بــه نقطه بتوانیــم کــودکان را به مدرســه برگردانیــم. آمــاده همــکاری هســتیم تا بــا همافزایــی و همــکاری و البتــه پیگیری متمرکــز بتوانیم کار را به نتیجه برسانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.