242 فروشگاه اینترنتی داروی قاچاق به مراجع قضایی معرفی شدند

مدیر کل حقوقی سازمان غذا و دارو:

Iran Newspaper - - News -

مدیــر کل امــور حقوقــی، بازرســی و رسیدگی بهشکایات سازمان غذا و دارو گفت: 242 فروشــگاه اینترنتی کاالهای ســامت بویــژه دارو و مکمــل قاچــاق بــه مراجع قضایی معرفی شــدند و 61 پرونده کشــفیات کاالهــای غیرمجاز در زمینــه غــذا و دارو به مراجــع ذیصاح قضایی ارسال شده است. شــهریار اســامی تبــار افــزود: ایــن مکشــوفات در جریــان برگــزاری مانــور نظارتــی ســطح عرضــه کــه بــا توجه به تبلیغــات غیرمجــاز کاالهای ســامت، کاالهــای موصــوف در ســطح عرضــه بــا هماهنگــی پلیــس فتــا و همــکاری دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی بهدست آمده است. وی خاطرنشــان کرد: ســال گذشــته با رصد فروشــگاههای مجــازی، 242فروشــگاه اینترنتی عرضهکننده کاالهای ســامت بویژه دارو و مکمل بررسی شد و پرونده آنها به مراجع ذی صاح قضایی ارسال شــد و نتیجه رســیدگی به این پروندهها پیگیری میشود. ■ آمار قاچاق کاالهای سالمت مدیــر کل امــور حقوقــی، بازرســی و رســیدگی به شــکایات ســازمان غذا و دارو گفــت: یــک میلیــون و 859 هزار و 768قلــم دارو و مکمــل قاچــاق، 551 هــزار و 198 قلــم غــذا، 446هزار و 402قلــم محصــوالت آرایشــی، 81هزار و 522 قلم تجهیزات پزشکی و در مجمــوع ســه میلیــون و 73 هزار و 197قلــم کاالی ســامت قاچــاق در 9ماهــه نخســت ســال گذشــته کشف شد. وی ادامه داد: سال گذشته طی عملیات پانجیــا (عملیاتی که هر ســاله توسط پلیس کشورهای مختلف دنیــا بــا هــدف جلوگیــری از فــروش اینترنتــی داروهــای قاچــاق، تقلبــی و غیراســتاندارد صــورت میگیــرد)، فعالیــت دو هــزار و 410 ســایت غیرمجــاز تبلیغــات کاالهای ســامت بررســی و دســتور فیلتر و تذکــر به این سایتها، صادر شد. وی اضافــه کرد: همچنیــن 312 مورد تبلیغات ماهوارهای کاالهای سامت محــور که در نیمه اول ســال 1396 در شــبکههای فارسی زبان صورت گرفته است، بررســی و به مراجع ذی صاح انتظامــی معرفــی شــدند. اســامی تبــار افــزود: اطاعرســانی و آمــوزش ســامانه رهگیــری و کنتــرل اصالــت فرآوردههای ســامت محــور، اصاح الگوی مصرف کاالهای حوزه سامت بویژه مکملها و فرآوردههای آرایشی و برگــزاری کارگاههــای آموزشــی آشــنایی بــا مقــررات مربوطــه در قالــب همایشهــای سراســری بــرای دانشــگاهها و گروههــای نظارتــی از جمله این اولویتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.