وداع با حافظه رم و رام نزدیک است

Iran Newspaper - - News -

دو حافظــه رم و رام چندیــن دهــه اســت کــه در انــواع رایانههــا وجــود دارند، تــا حدی که نمیتــوان تصور کرد ایــن نوع حافظهها روزی به تاریخ بپیوندند و دیگر مورد اســتفاده قــرار نگیرنــد. به گزارش مهــر، حافظههای موســوم بــه رام در زمان راهانــدازی یــا بوت شــدن رایانهها و گوشــیها فعال شــده و این امــر را ممکن میکننــد. اما حافظههای رم برای اجرای برنامههای مختلف در رایانهها پس از راهاندازی مورد اســتفاده قرار میگیرند و هر قدر ظرفیت آنها بیشــتر باشــد، اجرای برنامههای متعدد و سنگین تری ممکن خواهد بود. محققــان دانشــگاه فــودان در چیــن موفــق به طراحــی نوعی حافظــه جدید شــدهاند کــه قــادر به اجــرای ایــن دو وظیفــه در آن واحد بــوده و عــالوه بر آن میتواند کارهای دیگری را نیز انجام دهد. اگر چه دسترســی ســریع به دادههای ذخیره شده روی حافظههای رم ممکن اســت، امــا بــه محــض خامــوش کــردن رایانــه، دادههــای ذخیره شــده روی ایــن حافظههــا پــاک شــده و از دســت میروند. البتــه نگارش اطالعــات روی حافظههای رام همیشگی است، اما مشکل این است که شما قادر به نگارش اطالعات روی رام با سرعت باال نیستید. حافظههــای تولیــدی پژوهشــگران چینی به شــما امــکان میدهنــد در مورد اینکــه تا چه مدت دادهها را روی آنهــا ذخیره کنید، تصمیم بگیرید. بهعنوان مثــال، اگــر نگهــداری از دادههایی تنها به مدت ســه روز ضروری باشــد، شــما میتوانید بههمین منظور برای نگهداری اطالعات یاد شده برای صرفاً سه روز برنامهریزیکنید. استفاده از این روش امنیت بیشتری را هم برای دادههای مختلف به ارمغان مــیآورد و طراحــی حافظههــای مختلفــی را بــا انعطافپذیــری بــاال ممکن میکند. هر چند تا تجاریســازی حافظههای یادشــده هنوز راه درازی در پیش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.