توصیههایی برای مقابله با سرقت اطالعات کارت بانکی

Iran Newspaper - - News -

استفاده غیرمجاز کارت و حساب بانکی کاربران، موضوعی است که بارها توســط پلیس فتا مورد توجه قرار گرفته اســت و یکی از مهمترین جرایم فضای ســایبر به شمار میرود. در همین راســتا پلیس فتا توصیههایی به شهروندان ارائه کرده است. به گزارش «ایران»، در این توصیه آمده است: شهروندانی که کارت خود را بههمراه رمز بانکی آن در اختیار دوســتان و آشــنایان میگذارند تا مثالً قبوض آنها را بهدلیل مشغله و گرفتاری پرداخت کنند یا شهروندانی که هنوز در خریدهای خود در فروشگاهها برای پرداخت بهای خرید کارت را با رمز در اختیار فروشــنده میگذارند، زمینههای سوءاستفاده از اطالعات بانکی خود را برای مجرمان سایبری فراهم میکنند. همین نکته ســاده باعث میشــود تا کســی که کارت را در اختیــار دارد، با فعــال کــردن رمز دوم و یادداشــت کردن اطالعات درج شــده روی کارت بانکی براحتی بتواند از حســاب بانکی دیگــران خرید آنالین کند و هزینه آن را بــا کارت شــما پرداخــت کننــد که این یــک نوع برداشــت غیر مجاز است. همچنیــن اگــر فروشــنده بــرروی دســتگاه کارتخــوان خــود اســکیمر (دســتگاهی که قابلیت کپی کــردن اطالعات کارت های اعتباری بانکی را دارد) نصب کرده باشد با دانستن رمز بانکی شما اطالعات کارت شما را کپی کرده و براحتی میتواند از حساب شما بهصورت غیر مجاز برداشت کنــد. لــذا ضرورت دارد که شــما هنــگام خرید خود کارت کشــیده و رمز را وارد کنید و به هیچ وجه رمز را به فروشنده نگویید. همچنیــن بهتر اســت بدانید که فیشــینگ طراحی یک صفحــه بانکی یا درگاه پرداخــت بانکــی مثــل صفحه اصلــی بانک اســت که البتــه تغییر جزئــی در آدرس آن دیــده میشــود. بنابراین کاربران بایــد در خریدهای آنالیــن خــود مراقب باشــند حتمــاً درگاه بانکی با HTTPS شــروع شــده باشــد و هنــگام وارد کــردن اطالعــات بانکی نیــز از صفحه کلیــد مجازی اســتفاده کنند. ازسوی دیگر شــهروندان باید حتماً بهصورت دورهای رمز بانکــی خــود (رمــز اول و دوم) را تغییــر دهنــد و رمزهایــی را بگذارنــد که قابل حدس زدن و تشــخیص از ســوی دیگران نباشد. اســتفاده از شماره شناســنامه، تاریخ تولد ...و برای رمز بانکی اشــتباه اســت چرا که براحتی قابل حدس زدن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.