یک جـدول با دو شـرح

جدول روزنامه دارای دو «شرح عادی و ویژه» است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از شرحها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

Iran Newspaper - - News -

جدول عــادي -1 حشره عمودپرواز - نوکر و مزدور -2 برطرف کردن - شهر شاهان - جنجگوی حمالت ناگهانی -3 برگشت دادن - نوبت نمایش فیلم - به کفش بعضیها دیده میشود -4 قلب قرآن - از دســـت دادنی عاشـــق - خواننده آوازهای اصیـــل - محیطی باصفا با مردمانیصمیمی -5 وسیله ذوب لحیم - تاکنون - دیوار بلند -6 امر نوشتن - از توابع گناباد - تنگچشم -7 شالوده ساختمان - محیط آشفته و ناآرام - ویژگی -8 ناراحت - پارچه مالیدنی - درس زوری - جایگاه مروارید -9 پوستکنده و بیریا - شاداب - یازده -10 چربی روی شیر - مرتبه نظامی - تیره شده -11 کشت و زرع - اسپری حالتدهنده مو - مدرسه عالی -12 ضمیر بیحضور - گناهکار - بوی غذای مانده - رنجوری -13 نام اختصاری فدراسیون جهانی اسکی - ویرانکننده - بیچیز -14 مطمئناً توانایی است - نوعی حج - امیدواری -15 نشـــان دادن مهارتهـــا و برتریها - ماهی آزاد عمودي: -1 شهر چشمههای آب معدنی اردبیل - بهترین فیلم تاریخ -2 جمـــع نفـــس - حرکتـــی در ژیمناســـتیک - پســـوند دال بـــر زمان -3 چین مـــو - خـــدای قلندر - رنگ هشدار - فلز مرتجع -4 گـــردآوری و تنظیم - صوت اندوه - دیگ سرگشاد -5 بـــه معنـــی بگـــو - مـــدرک کارشناسی - نقش کردن -6 چروک پارچه - کشیده شدن - حرف گزینش -7 از حبوب بسیار مفید - گنجه لباس - آسایش -8 اشاره به خداوند - از دروس ابتدایی -9 جستنی کارآگاه - جامه گشاد و بلند - پشیمانی -10 بیپـــرده - مـــادر حضـــرت موسی(ع) - الفبای تلگرام -11 دارای اسرار مشترک - رونده با ناز - تصدیق عامی -12 خیانتکار - خدای ســـنگی - آگهیتبلیغاتی -13 صـــدای بچـــه - مهـــارت، ویژگی - جامه - شکل، قالب -14 نام آذری - ســـرتیپ نیروی دریایی - نوازش کننده و مهربان -15 میرخوانـــد در ایـــن کتـــاب حـــوادث تاریـــخ جهـــان، از آغاز آفرینـــش تـــا روزگار خـــود یعنی دوران حکومت ســـلطان حسین بایقراراآوردهاست-بیمارستانی در تهران جدول ویـــژه -1 آنزیمی که نشاســــته را به مولکولهای ساده تبدیل میکند - اثری از آلبرکامو -2 طعم دهنده غذا - بانی - شاد -3 ذرت برشته - سودمند - اشاره قریب -4 ضمیر سوم شخص مفرد - حرف همراهی - نام دخترانه - فضای دور سیارهها -5 اولین - رزق - ماهی بزرگ -6 ششمین شهر بزرگ فرانسه - معشوق - زارع -7 من و شما - دفتر شعر - هواپیمایی ملی افغانستان -8 آزاد - مدافع سابق بایرن مونیخ - اخالق پسندیده - اردوگاه -9 دلسوز - پیامبر عبرانی - برکت برنج -10 ورقه آلومینیومی - کمک - به دنیا آمدن -11 پرندهای پرسروصدا و خودنما - اصالح عکس - مشاهده کردن -12 جنس خشن - ایالت شاه بلوط - اریب - تولد -13 درفش - همراه قافیه میآید - ورزش چینی -14 انبار در دوره ساسانی - آب نیمهگرم - جوانمرد -15 آخریــــن و تازهتریــــن مرحله زمینشناســــی - ســــدی در استان اردبیل

عمودي:

-1 کیســــه چرمــــی - نوعی غذای گیالنی -2 پــــر - غیرمســــطح - ســــاز شکوهگر -3 مقیــــاس - تــــاب و تــــوان - بازپسین - چغندر پخته -4 چهــــره را زیباتــــر میکنــــد - شــــکوفه - هر یک از دستگاههای موسیقی و شعب آن -5 رئیــــس جیمز باند - برتری - رفت و آمد زیاد -6 اصطالحــــی در عکاســــی - گوناگونی - یک رده ژاپنی جهت معرفی خودروهای سایز کوچک -7 رســــمها - شــــهر خوردنــــی - سقف ریخته -8 انعام شــــاگرد مغــــازه - لقب شاه اتریش -9 اوراق درسی - به سوی چاهی در جهنم -10 درون جمجمــــه - غذایی با کوفته - تفاوت -11 گرداگــــرد - یکــــی از علــــوم مهندسی - شمار -12 چیزها - یکی از ویتامینهای محلــــول در چربــــی - منفعــــت طلب -13 وســــط حیــــاط - کنــــدهکار - نفی ابد - مطابقت -14 از اساطیر مصر باستان - راد جهنم بدی و ناپسندی -15 معالجه با آفتاب -

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.