چرا ترکیه ای ها به ایران نمیآیند

Iran Newspaper - - News -

مرکز شــهر آنتالیــا و خانههای پلکانی مرکز شــهر مرا یــاد ماســوله خودمــان انداخــت. حتــی در قســمت کوهستانی شهر چند خانه متروکه در پایین کوه وجود داشت مثل خانههای میمند یزد در دل کوه یا خانههای کندوان در تبریز. برای خیلی از توریســتها این چند خانه جذابیت بســیاری داشت و حتی خانههــای پلکانــی مرکز شــهر. با چنــد توریســت اروپایی حــرف زدم اهل فرانسه و آلمان بودند، گفتم ما در ایران این خانهها را در روستاها داریم. از جذابیــت گردشــگری ایــران گفتــم و آنهــا هــم تعجــب کردنــد کــه خانههــای پلکانــی در ایران وجــود دارد که مــردم در آن زندگی میکنند. برخیهاشــان اظهــار بیاطالعــی کردنــد و جوانانشــان ایــران را بخوبی نمیشــناختند، میگفتنــد مگــر میشــود بــه ایران هم ســفر کــرد. مردم ترکیــه هــم حضور چندانــی در ایران ندارنــد، این را محمــد مدیر آژانس هواپیمایــی میگویــد: «گردشــگران ترکیــه در حــال حاضر به کشــورهای ایتالیــا و یونان ســفر میکنند و انتخاب آنها بــرای رفتن به ایتالیا به خاطر جاذبههــای تاریخی و فرهنگی این کشــور اســت. یونان را هــم برای غذا و تفریــح انتخاب میکنند. یونان برای ترکیهایها کشــور نزدیکی اســت که ویــزا نمیخواهد.» وی تأکید میکند: «ما باید ایران را به کل دنیا معرفی کنیم. جاذبههای دیدنی ایران بسیار زیاد است، اما متأسفانه مردم ترکیه آن را بخوبــی نمیشناســند. مــن آژانــس هواپیمایــی دارم و وقتی مردم ترکیــه میخواهنــد مســافرت کنند بــه آنها ایــران را پیشــنهاد میکنم اما متأســفانه در جواب میگویند ایران جایی بــرای دیدن ندارد. این ضعف تبلیغات و اطالعرســانی ماســت که جاذبههای گردشــگری کشــورمان را بدرســتی به دنیا معرفــی نکردهایم. ما یــزد، کرمان، شــیراز و اصفهان را داریم که جاذبههای تاریخی و فرهنگی بینظیری دارند که در هیچ جای دنیا چنین جاذبهای وجود ندارد. ما هم میتوانیم از گردشگری خودمان پول بهجیب بزنیم اما .... »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.