حریم باغهای شیراز معامله نشود

Iran Newspaper - - News -

حریــم اســتحفاظی باغهــای چمران وقصردشــت در بلوار«چمران» شیراز که باقی ماندهای ازهویت طبیعی این شهر است، باید رعایت شود و بههیچ وجه حریم باغها معامله نشود.

بــه گــزارش ایرنــا «طاهــره نصر»، رئیــس گــروه تخصصــی معمــاری ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان کشــوربا تأکیــد براینکــه حریــم اســتحفاظی باغهــا در شــهرها بایــد بهطــور جــد مــد نظــر باشــد و بههیچ وجــه معاملــه نشــود، افــزود: بایــد با جدیــت از ســاخت بــرج و هتلهــای مرتفــع در بلوار «چمــران» جلوگیری کــرد، چــون بــا ایجــاد مجتمعهــای مرتفــع در ایــن محــدوده جمعیــت زیــادی در این منطقه ســاکن خواهند شــد که نیاز به زیرساخت اولیه زندگی دارند و برای تأمین این زیرســاختها بایــد باغهــای ایــن منطقــه تخریــب شــود تا به ساکنان این برجها خدمات الزم داده شــود و در نتیجــه این اقدام عمــالً بلــوار «چمــران» را کــه یکــی از نمادهــای طبیعی شــیراز برای جذب گردشــگر اســت، نابــود خواهــد کــرد. همچنیــن بــاد غالــب شــهر شــیراز از جهت شــمال غــرب به جنوب شــرق است که باغهای چمران و قصردشت نیز در جهت شــمال غرب قــرار دارند و اگــر آنهــا تخریــب و ســاختمانهای بلندمرتبــه در این منطقه ایجاد شــود عمالً ریههای تنفســی کالنشــهر شیراز مسدود خواهد شد.

رئیس گــروه تخصصــی معماری ســازمان نظام مهندســی ســاختمان کشور اظهار داشت: متأسفانه گروهی در ســایه وجــود دارد کــه براحتــی تغییرکاربــری در بافتهــای تاریخی و باغهای قصردشــت را میپذیرند و در نهایــت هویــت تاریخــی، فرهنگی و طبیعــی ایــن کالنشــهر را نابــود میکنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 50 درصد از هویت کالنشــهر شــیراز و ســایر شــهرهای بــزرگ ایــران نابــود شــده، گفت: معضلــی بزرگتر بهنام «کمیســیون مــاده 100 شــهرداری ها» وجــود دارد که متخلفــان تنها جریمه آن را پرداخت میکنند و متأسفانه در این کمیســیون، قانــون خرید و فروش حاکم اســت و در نتیجه هویت شهرها نابود میشود.

شــهروندان شــیرازی از مســئوالن، شــورای شــهر پنجم و شــهردار جدید شــیراز که انسان محوری و نگهداری از هویت شــهر شــیراز را از جمله اهداف خــود عنــوان کردهاند، توقــع دارند که در مســیر حفــظ و حراســت از هویــت طبیعــی و تاریخــی ایــن شــهر بیش از گذشــته کوشــا باشــند و از باقــی مانده میــراث این خطــه بخوبی حراســت و پاســداری کنند. غرب این شهر تا چند دهه پیش انباشته از باغ و فضای سبز بود که بتدریج جای خود را به شهرک و اتوبــان داد. درختــان قطــع شــده در بلــوار «چمــران» و «منصورآبــاد» در غرب شــیراز قــرار داشــتند و باد غالب در ایــن شــهر از ســمت غــرب شــیراز مــیوزد و عمــالً بــا تخریــب باغهــای ایــن منطقــه و احــداث آپارتمــان در این محدوده، ریههای تنفســی شــیراز مسدود خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.