سناریوی ترامپ برای تشکیل ارتش چند ملیتی عربی در سوریه

بنا بر طرح امریکا، مصر نیروی نظامی به سوریه اعزام می کند و عربستان ، امارات و قطر هزینه های عملیات را می پردازند

Iran Newspaper - - News - گروه جهان /

در حالی که توازن قوا تقریباً در تمام بخشهای سوریه به نفع دولت بشار اســد رئیسجمهوری سوریه است، قدرتهای غربــی نــاکام از مداخلههای نظامــی خود، به دنبال اجــرا کردن طرح و توطئههای جدیدی هستند که برایشان کمتریــن هزینه را در بر داشــته باشــد. در همیــن راســتا مقامهــای امریکایــی خبر دادهاند که ترامپ درصدد ایجاد نیرویی از ســربازان کشــورهای عربــی در ســوریه اســت. پس از آنکه دونالــد ترامپ اعالم کرد که خواهان خروج نیروهای امریکایی از ســوریه است، موج انتقادات مقامهای نظامــی از ایــن تصمیــم بلنــد شــد. مقامهای نظامی امریکا خروج سربازان کشورشان از ســوریه را به معنای افزایش نفوذ روسیه و ایران در منطقه میدانند و معتقدند پس از مبارزه امریکا با داعش، حــاال حــق این کشــور اســت کــه از مناقع ژئوپلیتیکسوریهبهرهببرد.

بــه گــزارش «ایــران» بــه نقــل از والاســتریتژورنال اکنون اما خبر رسیده که مقامهــای امریکایی در صــدد اجرای طرحی تازه هســتند. یک مقام امریکایی خبــر داده کــه دولــت ترامــپ درصــدد تشــکیل نیرویی عربــی بــرای جایگزینی نیروهــای امریکایی در ســوریه و اســتقرار آنها در بخش شمال شرقی سوریه است. در همیــن باره، اخیراً دیــداری میان جان بولتون مشــاور امنیت ملی تــازه ترامپ و عباس مصطفی کامــل رئیس اطالعات مصــر صــورت گرفتــه تا امریــکا مطمئن شــود مصــر در ایــن طرح حضــور خواهد داشت. بنا به گزارشها مقامهای امریکا با عربســتان، قطر و امــارات نیز گفتوگو کردهانــد تــا بــا کمــک میلیاردهــا دالر و نیروهای نظامی کشورهای عربی، امنیت سوریهپسازشکستداعشتأمینشود. پیــش از ایــن کشــورهای عربــی از ترامپ خواســته بودند که نیروهایش را در سوریه نگــه دارد، امــا ترامــپ صراحتــاً گفت که اگر کشــورهای عربی خواهان این هستند بایــد هزینــه آن را هــم بپردازنــد. اکنــون مقامهای امریکایــی گفتهاند که متقاعد کردن کشــورهای عربی برای پذیرش این طرح کار ســادهای نبــود. این گزارش چند روز پس از آن منتشر شد که ترامپ دستور حمالت موشکی را به اهداف مشخص در ســوریه صادر کرد. در همین حال، وزارت دفــاع امریکا براســاس پیشــنهاد بودجه ســال مالی ۹۱۰۲، به دنبال مســلح کردن ۵۶ هــزار نفــر از اعضــای نیروهای متحد خــود در ســوریه اســت. براســاس ایــن پیشــنهاد و در صورت تأییــد آن، ۰۳ هزار نیرو به منظور حضور در عملیات مقابله بــا داعش در میانــه رود فــرات و ۵۳ هزار نیروی امنیت داخلی بهمنظور آزادسازی مناطق در سراسر سوریه، که در میان آنها سربازان کردی نیز حضور دارند، گماشته خواهند شد. ترکیه بارها تلویحاً و صراحتاً از حمایــت امریــکا از کردهــای ســوریه شــکایت کرده و یکی از انگیزههای اصلی این کشور برای حمله به عفرین در شمال سوریهنیزهمینحمایتهابودهاست.

تیمکارشناسانسازمانمنعتسلیحات شیمیاییدرراهدوما

ســه روز از تجــاوز نظامــی کشــورهای غربی به ســوریه به بهانه استفاده دولت دمشــق از تســلیحات شــیمیایی گذشته اســت امــا هنــوز هیــچ منبعی نتوانســته این ادعا را اثبات کند. این درحالی اســت کــه قرار اســت تیم کارشناســان ســازمان منع اســتفاده از تسلیحات شیمیایی تازه امروز وارد دوما شــوند و صحت این ادعا را بررســی کنند. حمله دولتهای غربی به ســوریه پیش از اثبات این ادعا صورت گرفتتابربهتوحیرتناظرانبیفزاید. این اتهام در شرایطی به بشار اسد نسبت داده میشــود کــه او به دنبــال توافقی در ســال 4۱۰۲، خــود را ملــزم کرد کــه تمام تســلیحات و تجهیزات شــیمیاییاش را بــه نماینــدگان ســازمان ملل و ســازمان منــع اســتفاده از تســلیحات شــیمیایی تحویــل بدهــد و تاکنــون نیز نشــانهای از عهدشــکنی دولت دمشــق دیده نشــده اســت. یکــی از مقامهــای وزارت دفــاع روسیه در کنفرانســی مطبوعاتی در الهه

درباره ورود تیم کارشناسان سازمان منع اســتفاده از تســلیحات شــیمیایی گفت: «روز سهشــنبه یک گروه امنیتی از ســوی سازمان ملل راهی دوما میشود تا مسیر و اوضاع این شــهر را بســنجد. امــروز نیز قرار است یک تیم از کارشناسان سازمان منــع گســترش ســالحهای شــیمیایی به دومــا بــرود.» پیشتر قــرار بود ایــن گروه روز دوشــنبه بــه دوما بــرود اما بــه دالیل امنیتــی ایــن ســفر بــه تعویــق افتــاد. به

گــزارش «ایــران» ســرگئی الوروف وزیــر خارجــه روســیه در مصاحبــه بــا شــبکه خبری بیبیسی با تکذیب ادعای برخی کشــورهای غربــی در ایــن باره که روســیه و ســوریه در مســیر ورود تیم کارشناســان به دوما ســنگاندازی میکننــد، به دیوار بیاعتمادی میان روســیه و امریکا اشاره کرد و گفت: «روسیه تتمه اعتماد خود به امریکا را بعد از اتهامزنی به ســوریه برای استفاده از تسلیحات شیمیایی و ماجرای

مســمومیت سرگئی اســکریپال از دست داده است.» استفن ساکور، مجری برنامه هاردتــاک ایــن شــبکه در پاســخ گفــت: «یعنی میگویید که دیگر هیچ اعتمادی در ایــن میــان وجود نــدارد، اعتماد میان امریکا و روســیه به میزان صفر رسیده؟» الوروف گفت: «من گفتم تتمه اعتماد از دســت رفته اســت، اما منظورم این نبود که ایــن میــزان به صفــر رســیده. اوضاع میــان روســیه و امریــکا از دوران جنــگ

ســرد هم بدتــر اســت. آن زمــان راههای ارتباطــی برقرار بود و روسیههراســی این چنین رایج نبود اما االن راههای ارتباطی بشــدت کاهش داشــته اســت البته هنوز راههایــی بــرای تنشزدایی میــان ارتش دو کشــور وجــود دارد.» او در ادامــه بــه افزایــش همکاریهــای نظامــی میــان مســکو و دمشــق اشــاره کــرد و گفــت که بزودی موشک اس- ۰۰۳ به دمشق داده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.