درحلقهزنانثروتمند

Iran Newspaper - - News - مترجم: مهوش غالمی

ایوانــکا در دایــره دیگــر افــراد ثروتمندی بــود که در رابطــه با یکدیگر موفــق بودند؛ ابتدا در میان دوســتانش در مدرســه خصوصی و طرف شــرقی باالی منهتن و بعد در تماسهــای اجتماعــی، ســالنهای مــد و رســانهها. عالوه بــر ایــن او از حمایت خانوادههای دوست پسرهایش هم برخوردار میشد و از جایگاه اجتماعی آنها بهره میبرد و با خانوادههای خواستگاران پولدار – از جمله خانواده جیمی جانسون قبل از خانواده کوشــنر – بشــدت مرتبط و نزدیک میشــد. وندی مرداک واســطه رابطه ایوانکا و جارد بود. او خود نمونه اجتماعی عجیبی بود (بیشتر از همه برای همسرش روپــرت). در نســل جدیــد زنان ثروتمند رســم بــود که زندگــی را بهعنــوان یک فرد اجتماعی بازنویســی کنند ومدل خاصی از بوالهوسی و تعهد اشرافیت را به جایگاه جدیدی بهعنوان زنی مقتدر، نوعی فعال اجتماعی پسا فمینیست تبدیل کنند. در اینروند،درجهتشناختندیگرافرادثروتمند،بهترینپولدارهافعالیتمیکردید و به بخشی الینفک و با ارزش از شبکه ثروتمندان تبدیل میشدید و کاری میکردید که اســمتان یــادآور ثروت و ثروتمندان باشــد. شــما از آنچه داشــتید راضی نبودید، بیشتر میخواستید. این نیز مستلزم آن بود که کامالً خستگیناپذیر میشدید. برای محصولی – یعنی خودتان – بازاریابی میکردید. شــرکت کوچــک خودتان را به راه میانداختید. این کاری بود که همواره پدرش انجام داده بود. این، بیشــتر از مشاوره امالک و شغل خانوادگی بود. او و کوشــنر بعــداً بهعنــوان زوجــی مقتدر متحــد شــدند و آگاهانه خــود را بهعنوان چهرههایی که در دنیای جدید به منتهای موفقیت، جاه طلبی و رضایت رسیدهاند و نماینده عقالنیت جدیدی در هنر اقتصاد بشردوستانه هستند تصویر کردند. برای ایوانکا این شــامل دوســتیاش با وندی مرداک و داشا ژوکووا، همسر آن زمان رومن آبراموویچ، از اعضای الیگارشی روس بود که در دنیای بینالمللی هنر از واسطههای با ســابقه بود. ایوانکا همچنین فقط چند ماه قبل از انتخابات در همایشــی در مورد مدیتیشن که دیپاک چوپرا برگزار کرده بود شرکت کرده بود. او در جستوجوی معنا – و پیــدا کــردن آن – بود. این تحول نه تنهــا در خط تولید کمکی لباس، جواهرات و کفــش و در پروژههــای برنامــه زنــده تلویزیونــی بلکه در حضوری حســاب شــده در رســانههای اجتماعــی نمایان شــد. ایوانکا به مــادری فوقالعــاده هماهنگ تبدیل شــد که با انتخاب شــدن پدرش بهعنوان رئیس جمهوری دوباره و این بار بهعنوان عضوی از طبقه حاکم به نقشآفرینی پرداخت. و با وجود این واقعیت این بود که رابطه ایوانکا با پدرش بههیچ وجه رابطه خانوادگی سنتی و مرسوم نبود. اگر نگوییم فرصتطلبیمحض،اینرابطهقطعاًازنوعمعاملهایبود.ازنوعبیزینس.درست کردن یک برند، مبارزات انتخاباتی و اکنون نیز کاخ سفید – همه از نوع بیزینس بود. امــا ایوانــکا و جارد واقعاً در مورد پدر و پــدر زن خود چه فکر میکنند؟ کلیان کانوی، ضمن آنکه به نحوی از این سؤال پرهیز میکرد پاسخ داد: «مهر و عطوفتی عظیم، بزرگ، بسیار زیاد وجود دارد – آن را حس میکنید، واقعاً حس میکنید.» وقتی از روپرت مرداک این سؤال شد گفت: «آنها احمق نیستند.» جو اسکاربورو پاسخ داد: «فکر میکنم آنها او را واقعاً درک میکنند. و ارزش انرژی او را میدانند. اما حس استقالل هم در میان است.» ادامه داد یعنی احساس تحمل دارند اما خیالبافیهایشان کم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.