عقب نشینی کاخ سفید از اعمال تحریمهای جدید علیه روسیه

Iran Newspaper - - News -

تنها 4۲ ســاعت پس از آنکه نیکی هیلــی، نماینــده امریــکا در ســازمان ملــل متحــد از اعــالم رســمی دور تــازه تحریمها علیه روســیه در روز دوشــنبه خبر داد و حمایــت مســکو از بشــار اســد، رئیس جمهــوری ســوریه را دلیل ایــن تحریمهای جدیــد دانســت، کاخ ســفید اعالم کــرد، در حال حاضر هیچ تحریم تازهای علیه روسیه در دستور کار نیست و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا هنوز دســتوری در این باره نداده است. عقب نشینی دولت واشنگتن از اعمال تحریمهای جدید علیه مسکو بویژه پس از آنکه نیکی هیلی به اشتباه یا عجوالنه در یک مصاحبه تلویزیونی از اعالم رســمی تحریمهاخبردادهبود،عالمتسؤالبزرگی درباره اتفاقهایی که در داخل کابینه ترامپ در حــال رخ دادن اســت و اختالف نظرهای احتمالی در درون این کابینه، به وجود آورد. هیلــی در برنامــه «رو در رو بــا ملت» گفت، اســتیون منوچــن، وزیــر خزانــهداری امریکا دوشــنبه تحریمهــای جدید ضد روســیه را اعالممیکند.اماروزنامهامریکاییواشنگتن پست به نقل از مقامهای کاخ سفید نوشت، اقدام شــتابزده هیلــی در اعالم تحریمهای جدید ناشــی از ســردرگمی حاکم در داخل کابینه اســت؛ نه اختــالف نظر بر ســر اصل اعمــال تحریم هــا. ایــن در حالی اســت که یک مقام وزارت خارجه روســیه روز دوشنبه اعــالم کــرد، دولت ترامــپ روز یکشــنبه در تماس با سفارت این کشور به آنها اطمینان خاطــر داده کــه تحریمهــای اعالم شــده از ســوی هیلــی در واقــع اجــرا نخواهنــد شــد. بهگــزارش «ایران» بهنقل از ســایت خبری، تحلیلی اســلیت، پس از مصاحبه یکشــنبه شــب هیلی با شبکه تلویزیونی سیبیاس، ترامپ با مشاوران امنیت ملی خود رایزنی کــرد و گفــت، از اینکــه برنامــه تحریمهــای جدید اعالم شــده است ناراحت است، زیرا او هنــوز آمادگــی اجــرای آنهــا را نــدارد. این اظهــارات ترامپ با آنچــه «الگوی بنا نهاده شــده» او در رویارویی با مســائل روســیه نام دارد، کامالً ســازگار اســت زیرا هــرگاه که نام روســیه و والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه میآید، آقای رئیس جمهوری حتی مقابل تحرکات افراطی اعضای دولت خود نیز مقاومــت میکند. همین چند روز پیش بود که واشنگتن پست گزارش داد که ترامپ ماه گذشــته از اخراج ۰6 دیپلمات روسیهای به خاطر مسمومیت جاسوس سابق روس در انگلیس عصبی شــده بــود. خود ترامپ دســتور اخــراج دیپلماتهــای روســیهای را امضــا کــرده بــود اما فکــر نمیکــرد، تعداد دیپلماتهــای روس کــه از امریــکا اخــراج میشوند تا این حد زیاد و حتی بیش از دیگر کشــورهای اروپایی باشد. به گزارش «ایران» بهنقل از واشــنگتن پست، نیکی هیلی یکی از منظمترین اعضای کابینه ترامپ اســت و هنگامــی که میخواهد مطلبــی را بویژه از تریبون رســانهای اعالم کند حتماً با ترامپ هماهنگ میکند. اینکه او در یک مصاحبه تلویزیونــی از اعــالم رســمی تحریمهــای جدیــد علیه روســیه در روز دوشــنبه ســخن میگویــد و 4۲ ســاعت بعــد ســارا ســندرز، سخنگویمطبوعاتیکاخسفید،اظهاراتاو را ناشی از سردرگمی در کابینه بر سر برنامه تحریمهــای جدید روســیه قلمداد کــرده و از یک عقب نشــینی در قبال روســیه سخن میگوید، هم اظهــارات جیمز کومی درباره روابطترامپباروسهاراتأییدمیکندوهم نشــان میدهد که آقای ترامپ مالحظاتی در قبال مســکو دارد. البته واشــنگتن پســت ســناریوهای دیگری را هــم مطرح میکند و مینویسد، علت چنین چرخش ناشیانهای از سوی دولت ترامپ میتواند این باشد که شاید ترامپ در جلسه دولت درباره تحریم روســیه حضور نداشــته اســت و تــازه بعد از حرفهــای هیلــی از ایــن تصمیــم مطلــع میشــود و نظر خود را اعالم میکند. هرچه کــه هســت، دموکراتها بــه ســرعت از این عقبنشینیانتقادکردند.بابمندز،سناتور دموکرات روز دوشــنبه اعالم کــرد، یا رئیس جمهوریفکرنمیکنداقدامبیشتریدراین باره الزم است یا اینکه دولت نمیتواند یک اعالم ساده دولتی را مدیریت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.