سرمربي جديد دژاگه معرفي ميشود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

رســانههاي آلماني از معرفي جانشــين والرين اسماعيل روي نيمكت «گرگها» خبر دادند. نتايج ضعيف تيم فوتبال ولفسبورگ در فصل جاري كه با 22 امتياز در رده چهاردهم و فاصله دو امتياز منطقه ســقوط جدول قرار دارد، كاســه صبر مسوولان اين باشــگاه را لبريز و آنها را مجاب كرد والرين اسماعيل، سرمربي «گرگها» را اخراج كنند.

شكســت 2 بر يك جمعه شــب ياران اشــكان دژاگــه در خانه برابر وردربرمــن اوضاع ايــن تيم را از آنچه بود بحرانيتر كــرد و به اين ترتيب مردي كه ماه نوامبر ســال 2016 جانشــين ديتر هكينگ شده بود، بعد از تنها 17 بازي رســمي كه در آنها تنها 6 پيروزي كســب كرد، بركنار شد. باشگاه ولفســبورگ با انتشار بيانيهاي ضمن تاييد خبر جدايي اسماعيل از گرگها بر اســاس يك توافق دو جانبه، اعام كرد جانشــين اين سرمربي مشخص خوهد شد.

عاوه بر اســماعيل و دســتيار او پاتريك گوييلو و داستين هئون نيز بايد كادر فني ولفسبورگ را ترك كنند. جانشين جديد اسماعيل در حالي هدايت ولفســبورگ را برعهده ميگيرد كه اين تيــم هفته آينده ميهمان ماينتس خواهد بود. دژاگه به دليل مشــكات مربوط به انتقالش به فوتبال آلمان نتوانست براي تيم تحت هدايت اسماعيل به ميدان برود. آخرين تمرين پرسپولیس قبل از بازی با الوحده. با وجود حواشی اخیر ظاهرا بازيکنان روحیه خوبی دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.