سلطانيفر: فدراسيون فوتبال به دعواي كيروش و برانكو پايان دهد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

وزيــر ورزش و جوانان بــا تاكيد بــر دخالت فدراســيون فوتبال در اختاف كيروش و برانكو خواســتار پايان اين دعوا شــد. در شرايطي كه اخبار خوشــايندي از دعواي كارلوس كيروش و برانكو ايوانكوويچ به گوش نميرســد و احتمال عدم دعوت مليپوشان پرسپوليس براي دو ديدار تيم ملــي مقابل قطر و چين وجود دارد، وزيــر ورزش و جوانان به اين موضوع واكنش نشان داد.

مســعود سلطانيفر با تاكيد بر دخالت فدراسيون فوتبال و پايان دادن اين قضيه، عنوان كرد: «فدراسيون فوتبال به دعواي كيروش و برانكو پايان دهد. تيم ملي فوتبال بايد در آرامش به جام جهاني صعود كند.»

طي روزهاي گذشــته اختافات كيروش و برانكو بــالا گرفته بود تا جايــي كه گمانهزنيهاي قوي وجود داشــت و دارد كه كيروش بازيكنان پرسپوليس را به تيم ملي دعوت نخواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.