بايد از اين باخت درس بگيريم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

بازيكن به دليل اينكه حق و حقوش را از استقلاليها نگرفته ترجيح ميدهد كه در تمرينات اين تيم شركت نكند. بايد ديد با بازگشــت استقلاليها مگويان به جمع آنها اضافه ميشــود يا اينكه باز هم غايب تمرين است و باعث ميشود شايعاتي كه در مورد او دهان به دهان ميچرخد رنگ واقعيت به خــود بگيرد. مگويان از جمله مدافعاني اســت كه فصــل پيش عصاي دست مظلومي بود و در نيم فصل اول هم به منصوريان كمك زيادي كرد اما در نيم فصل دوم از جمع اســتقلاليها به دليل مصدوميت كنار رفت.

تيم الاهلي شكســت ناباورانهاي را در تاشكند متحمل شــد تا براي صعود به دور بعد بيش از پيــش نيازمند امتيازهاي باقي مانده باشد. اگر الاهلي ميتوانست لكوموتيو را مغلوب كند، بــراي صعود كار راحتي در پيش داشــت اما باخت اين تيم معادلات را برهم زد. كو زمين پس از شكســت تيمش در تاشــكند اين واكنش را نشــان داد: «ما ايــن ديدار را خوب آغاز نكرديم و در همان دقايق ابتدايي گل خورديم و مجبور شديم تاكتيك تيم را عــوض كنيم و فرصتهايي هم داشتيم ولي موفق به گلزني نشديم. ما بايد از اين باخت درس بگيريم.»

وي در ادامــه درباره اينكــه آنها بازي قبل خود را مقابل استقلال پيروز شدند ولي برابر لكوموتيو باختنــد، گفت: «هر دو تيم قدرتمند هســتند و استقلال حريف آساني نبود اما بايد بگويم كه ما مقابل اســتقلال عالــي بوديم ولي در بــازي امروز خيلي بد ظاهر شديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.