بازهم تغيير؛ اين بار 3 نفر

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

شكســت مقابل الاهلــي امارات بهانهاي بود تا ســرمربي آبيها دوباره دست به تغيير تركيب استقلال بزند. اين بــار منصوريان دايره تغييراتش را به بيش از دو بازيكن گســترش داد و به يكباره 3 بازيكن جديد در قياس با بازيهاي اخيــر را وارد تركيب اصلي كرد.

درحالــي كه پيشبيني ميشــد منصوريــان تحت هيچ شــرايطي از فرشيد اسماعيلي نگذرد و اين بازيكن را كه زمينهســاز پيروزيهاي پي در پي تيمش در يك مــاه اخير بود، باز هــم در تركيب اصلي بــازي دهد اما اين بار ســرمربي اســتقلال تصميم گرفت فرشــيد را به نيمكت ذخيرهها منتقل كند تا جــا براي جابر انصاري باز شود. جابري كه مدتها بود خبري از او در تركيب اســتقلال نداشتيم و زمان زيادي را براي بهبودي پشت سر گذاشته بود.

تصميــم ديگر منصوريان نيمكت نشــيني بهنام برزاي بود. بازيكني كه همچون اســماعيلي نقــش پر رنگي در بردهاي اخير اســتقلال داشــت و دربازي با الاهلي هم يكي از بازيكنان پرتلاش تيمش بود.

با نيمكتنشيني برزاي اين مجال براي وريا غفوري به وجود آمد كه در پســت دفاع راســت به ميدان برود و خســرو حيدري يك خط جلوتر بازي كند.

اين زوجي اســت كه منصوريان از ابتداي فصل جاري تلاش بســياري كرد تــا توأمــان در تركيــب اصلي اســتقلال قرار بگيرد. اما دگرگونيها در تركيــب آبيهــا به هميــن نقطه ختم نشــد. محســن كريمــي را هم پس از ماهها دوري ناگهان در تركيب اصلي استقلال مقابل التعاون ديديم. بازيكنــي كــه زمزمههايــي مبني بر دعوتــش به تيــم ملي هم شــنيده ميشــود. حــال چرا و به چــه دليل مشخص نيست چون محسن كريمي درماه شكوفايي اســتقلال حتي يك دقيقه هم براي آبيها بازي نكرده بود و به دليل شكنندگي ذاتي منصوريان ترجيــح داد كه اين بازيكــن دوران نقاهت خود را پشت سر بگذارد.

البتــه وقتي از اردوي اســتقلال دلايل اين تغييرات كنكاش شــد، اين پاســخ به تهران مخابره شد كه چون منصوريــان تيم التعــاون را تيمي با حوصلــه و نه چندان ســرعتي يافته اقدام به چنين تغييراتي كرده اســت. تصميمي كه خيليها را شوكه كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.