3 بازي تا پايان كارنامه سال 95 استقلال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اســتقلال بعد از بازي ديشب با التعاون عربســتان بايــد به ســرعت آماده بــازي با سياهجامگان شود. ديداري كه شايد در ظاهر براي منصوريان و شــاگردانش سهل و آسان تصور شود اما به واسطه تغييراتي كه در تيم مشهدي به وجود آمده و انگيزههاي ناشي از اين شــوك نبايد آن بازي را ســاده انگاشت. ســياهجامگان در واقع ميخواهد در آن بازي آخرين تلاشهاي خود را براي ماندن در ليگ انجــام دهد و خود ميثاقيان هم كه تازه روي نيمكت اين تيم نشسته پس از سالها دوري از ليگ برتر با انگيزههاي فراوان گام به بازي با استقلال ميگذارد. همين حال و هوا است كه بازي ســخت و دشواري را پيش روي تيم آبيپوش قرار ميدهد و اگر جدي نباشــد، به مانند بازيهايي كه تا قبل از شكســت مقابل الاهلي امارات انجام داد، ممكن اســت مقابل تيم مشــهدي غافلگير شــود. آنچــه برتري در بازي با ســياهجامگان را براي اســتقلال دســتيافتنيتر ميكند، آمادگــي روحي و جسمي اســت و بايد پس از بازي با التعاون بلافاصله وارد مرحله جدي تمرينات ريكاوري شــود. در واقع بازگشت به شرايط اوليه براي اســتقلال اهميت بسياري دارد چراكه آبيها زماني طولاني را خارج از ايران سپري كردهاند و دو بازي سنگين را هم پشت سر گذاشتهاند. اســتقلال اگر بتواند سياهجامگان پرانگيزه را مغلوب كند، بايد تا قبل از پايان ســال جاري يك بازي ديگر را هم انجام دهد. ديداري كه با ســايپا انجام خواهد شد. آن بازي هم براي استقلال دشوار اســت چون برابر يكي ديگر از تيمهايــي قرار ميگيرد كه براي ســقوط نكردن تلاش فزايندهاي دارد. سايپاييها نيز گرچه تا حدودي از منطقه خطر دور شدهاند اما در ليگ شــانزدهم عملكرد بسيار ضعيفي داشتهاند و احتمالا در آن بازي مهدي ترابي را هــم در اختيار خواهند داشــت كه حضور اين بازيكن نيز بر ســختيهاي كار استقلال ميافزايد. بيشك اگر آبيها اين دو بازي را با امتياز كامل پشت سر بگذارند تنها يك بازي تا پايان ســال جاري برايشــان باقي ميماند كه ديدار ســوم در ليگ قهرمانان آسيا مقابل لكوموتيو انجام خواهد شــد. گذشته از آنچه براي اســتقلال در ليگ اتفاق خواهد افتاد و آبيها از اين شانس برخوردارند كه سال را با 46 امتياز در ليگ شانزدهم به پايان برسانند اما بازي ســوم با لكوموتيو كه در ورزشــگاه آزادي برگزار ميشــود اهميت بيشــتري در قيــاس با بازيهاي ليگ دارد. ديداري كه در آخرين روزهاي ســال جاري انجام ميشود و احتمال دارد به دليل مشغله ذهني هواداران با اســتقبال آنچناني هم مواجه نشود. به هر حال هواداران اســتقلال دوســت دارند تيم محبوبشان سال را با خوشي به پايان برساند و از بازيهــاي باقيمانده نهايت امتيازها را به دست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.