اشتباه عجيب روزنامه عربستاني

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

چهارم ايران راهي اين مســابقات شدند نميخواهند به راحتي فرصت به دســت آمده را از دست بدهند.

استقلال براي رسيدن به آنچه آنها را به مرحله بعدي ميرســاند كارسختي دارد و حريفــان آنهــا نشــان دادند در بازيهاي خانگي قرار نيســت به تيمي باج بدهند. استقلال در بازيهاي خانگي ميتواند با حمايت هواداران امتيازات را در خانه نگه دارد.

يكي از معتبرترين روزنامههاي ورزشي ســعودي ديروز در صفحه اينفوگرافي ويژه بازي التعاون با اســتقلال اشتباه عجيبي در معرفي ستارههاي حريف مرتكب شده است.

روزنامــه الرياضيــه بهعنــوان يكي از معتبرترين روزنامههاي ورزشــي عربستان در آستانه بازي امشــب التعاون با استقلال در صفحه اينفوگرافي اشتباهات محرزي در معرفي ســتارههاي حريف ايراني داشت تا جايي كه چند بازيكن ســابق و بازنشسته را در تركيب اصلي مامور مهار بازيكنان اصلي تيم سعودي دانست.

در گــزارش سراســر اشــتباه روزنامه الرياضيــه آمده اســت: «فرهــاد مجيدي، حسين كاظمي و ابراهيم تقي پور بازيكناني هســتند كه در بــازي امشــب بهعنوان يار مستقيم نفراتي همچون سان مارتن، آلسانه ان ديائه و ريكاردو ماچادو به ميدان خواهند رفت .»!

نويسنده اين روزنامه كاملا از اطلاعات بــه روز اردوي اســتقلال بي اطــلاع بود و مشخص نيســت بر چه اساسي از اين نامها در صفحه اينفوگرافي خود اســتفاده كرده اســت.نكته جالب اينكه روزنامه عربستاني از اميــد نورافكن جوان اول ايــن روزهاي اردوي استقلال و صاحب پيراهن شماره 24 بهعنوان ستاره اين تيم در مصاف با التعاون نام برده و جنگ او با لوســيانو ســان مارتن را تعيين كننده سرنوشــت جدال دو تيم در مسقط دانسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.