مگويان به تمرينات برميگردد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اين است كه طبق قوانين انضباطي وقتي اعتراض ويژه يك بازيكن رد ميشــود و راي قبلــي مورد تاييد قرار ميگيرد ديگر راه حلي براي رفع آن محروميت نيست و چون استقلاليها كاپيتان خود را براي سه بازي آينده از دســت ميدهند اين روزها دچار ناراحتي و نگراني شدهاند.

حســيني دروازهبان دوم اســتقلال در ســه بازي آينده ليــگ برتر بايد جاي رحمتي را بگيرد و چون به لحاظ تجربه از رحمتي عقبتر است براي منصوريان كه ميخواهد به بردهايش در ليگ ادامه دهد جاي نگراني وجود دارد اما اينكه استقلال از اين لحاظ ضرر ميكند دليلي نميشود

مگويان و حقدوســت كــه به دليل مصدوميــت قــادر به همراهــي تيم در بازيهاي آسيايي نبودند، بعد از بازگشت تيم به ايران به تمرينات اضافه ميشوند. پيش از اين گفته شد كه حقدوست براي بازي دوم استقلال در آسيا مشكلي ندارد اما مثل اينكه مشــكل ايــن بازيكن حل نشــد اما در مورد مگويان همه چيز فرق ميكند. مدافع ارمنستاني استقلال از نيم فصل دوم غايب بزرگ اســتقلاليها بوده است و نتوانســته اين تيم را كمك كند. البته گفته شــد كه مشــكل مصدوميت تنها بهانهاي است از جانب مگويان و اين

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.