درهاي سلطان قابوس نيم ساعت قبل بازي باز نشد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

يكي از اتفاقات نادر بازي اســتقلال و التعاون اين بود كه درهاي ورزشــگاه تا نيم ساعت مانده به بازي باز نشد.

اين خبــر را كانون هواداران باشــگاه التعاون اعــلام كرد امــا در نهايت درهاي ورزشــگاه باز شــد تا هم هواداران نماينده سعودي بتوانند بازي را از نزديك نگاه كنند و هم هواداران ايراني.

درباره وضعيت آب و هواي مســقط در زمان برگزاري بــازي هم بايد گفت كه هوا بســيار مطبوع بود و بازيكنان دو تيم هواي 23 بالاي صفر درجه را تجربه كردند. البته تماشــاگران هم از اين شــرايط لذت كافي بردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.