آيا مشكل استقلال در خط حمله بود؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

ســوالي كــه پــس از تغييــرات منصوريان در تركيب استقلال به وجود آمد اين بود؛ آيا به واقع دليل شكســت آبيها مقابــل الاهلــي را بايد در خط آتش، جايي كه بيشترين تغييرات انجام شد، جست و جو كرد؟

اگــر نگاهي به چگونگي شكســت استقلال مقابل الاهلي امارات بيندازيم بــه ايــن نتيجه ميرســيم كــه نقطه آسيبپذيري اســتقلال در ارسالهاي بلند بــود و آن روز مدافعــان مياني و دروازهبــان اســتقلال هرگز نتوانســته بودند نقش خــود را به خوبي ايفا كنند و به هنگام حملات حريف اشــتباههاي مكرري داشتند.

بــه هر حال ســرمربي اســتقلال تصميــم گرفته بــود كه تغييــرات را در خــط حملــه تيمش ايجــاد كند و شايد اساســا او اعتقادي به اشتباههاي مكــرر مدافعــان اســتقلال نداشــت و مهاجمــان را مقصــر آن شكســت ميدانست.

تركيب اصلي اســتقلال براي بازي التعاون به اين شــكل بود؛ سيدمهدي رحمتــي، لئونــاردو پادواني، رابســون جانواريــو، خســرو حيــدري، ميــلاد زكيپور، اميد ابراهيمي، اميد نورافكن، كاوه رضايــي، جابر انصاري، محســن كريمي و وريا غفوري. آبيها ‪4-2-3- 1‬ بازي كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.