لكوموتيو، الاهلي را شكست داد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

تيم لكوموتيو ازبكستان روز گذشته با نتيجه دو برصفر تيم الاهلي امارات را شكست داد تا نشان دهد حريف سادهاي براي اســتقلال نخواهد بــود. لكوموتيو در بــازي اول خود مغلــوب تيم التعاون عربســتان شــد اما در بــازي دوم خود با شكســت حريف توانست ســه امتياز كســب كند.به نظر ميرسد كه استقلال كار ســختي را مقابل اين تيم قدرتمند دارد. روزي كــه قرعه اســتقلال اعلام شــد خيليها معتقد بودند استقلال كار راحتــي براي صعود در ايــن گروه دارد اما نتايجي كــه در بازيهاي اول و دوم رقم خورد نشــان داد كــه تمام حريفان اســتقلال قدرتمند هســتند و اين تيم براي صعود كار راحتي ندارد.

استقلال تيم لحظه نودي بازيهاي آســيايي بود. آبيها با شكست تيم السد موفق شــدند جــواز حضور در آســيا را بگيرند و بــا توجه به اينكه بهعنوان تيم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.