پرسپوليسيها حامي استقلال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

تعــدادي از هواداران پرســپوليس هم با پرچمهاي اين تيم به ورزشــگاه سلطان قابوس شهر مســقط رفتند و به حمايت از آبيهاي پايتخت پرداختنــد. در تصاويري كه پيش از بازي دو تيم منتشــر شد و روي صفحات اجتماعي آمد ديده شد كه ايرانيها فارغ از رنگها و دلبستگيها خود به حمايت از اســتقلال پرداختند. تعداد تماشــاگران ايراني كه براي ديدن اين بازي به ورزشگاه رفته بودند، به 2٠٠ نفر ميرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.