سكونشينهاي استقلال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

ميــان سكونشــينهاي اســتقلال بازيكناني همچون عبدالعظيم گوك و ارشيا بابازاده را ميديديم. بازيكناني كه نتوانستند به تركيب 18 نفره استقلال راه يابند. روي ســكوها تعدادي از خبرنــگاران عماني هم حضور داشــتند كه براي پوشش اين بازي به ورزشــگاه ســلطان قابوس آمده بودند. برگزاري بازي تيمهاي ايراني و عربســتاني جان تازهاي به فوتبال و رسانههاي ورزشي كشور عمان داده است.

واكنش سرمربي الاهلي به باخت تيمش:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.