ركورد استقلاليها در آسيا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

استقلال با 15 بار حضور در آسيا در بين باشــگاههاي ايرانــي ركورددار است.

ضمن اينكــه فرهــاد مجيدي با زدن 4 گل، آرش برهانــي 3 گل و همچنين فكري، نــوازي و نيكبخت با زدن دوگل از حيــث گل زدن ركوددار هستند.

اســتقلال اميدوار است با حضور جوانان در اين دوره از مسابقات آسيايي شــگفتي ايجاد كند.بايد ديد تفكرات منصوريان چطور جواب ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.