نورافكن جوانترين بازيكن در آسيا

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

اميد نورافكن با 19 ســال ســن جــوان ترين و مهــدي رحمتي با 34 سال مســن ترين بازيكن استقلال در بازي ديروز مقابل التعاون بودند.

ضمــن اينكه بــا تغييــر تركيب استقلال سن اين تيم در بازي با التعاون هشت سال بزرگتر شد. منصوريان روز گذشــته با توجه به آناليــز بازيهاي التعــاون ترجيح داد چند تغيير در تيم خود بدهد كه بتواند حريف را شكست دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.